Objavljeno u Službene obavijesti, 28.11.2019.

Odluka o poništenju javnog natječaja, Odluka o poništenju javnog natječaja za pomoćnog djelatnika

UPRAVNI ODJEL ZA

POSLOVE GRADONAČELNIKA

KLASA: 112-02/19-01/07

URBROJ: 2188/01-03-19-3

Vinkovci, 26. studeni 2019.

 

Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta ZSN), v. d. pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika donosi

 

 

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

 

Članak 1.

                        Poništava se javni natječaj KLASA: 112-02/19-01/07, URBROJ: 2188/01-03-19-1 od 13. studenog 2019. god. za prijam u službu na radno mjesto pomoćni djelatnik/ca za poslove protokolarnih događanja i pomoćne poslove na priredbama i manifestacijama koje organizira Grad na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica uz probni rad od tri mjeseca, a koji je objavljen u Narodnim novinama br. 110/2019 od 15. studenog 2019. god. i na internet stranici Grada Vinkovaca.

 

Članak 2.

                        Ova Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Članak 3.

                        Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

Članak 4.

                        Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama i na internet stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr.

 

 

 

V. D. PROČELNIKA

Marko Jureta, dipl. oec.

Odluka o poništenju javnog natječaja