Objavljeno u Službene obavijesti, 25.02.2022.

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE 

GRADONAČELNIKA

KLASA: 112-02/22-02/02

URBROJ: 2196-4-3-22-9

Vinkovci, 24. veljače 2022.

Pročelnik Upravnog odjela za poslove gradonačelnika na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta ZSN), donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

 

   Članak 1.

             Poništava se javni natječaj KLASA: 112-02/22-02/02, URBROJ: 2196-4-3-22-1 od 20. siječnja 2022. god. za prijam u službu na radno mjesto referenta za mjesnu samoupravu - 2 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, a koji je objavljen u Narodnim novinama br. 11/2022 od 26. siječnja 2022. god. i na internet stranici Grada Vinkovaca.

Članak 2.

            Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak 3.

Ova Odluka će se dostaviti svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

            Članak 4.

            Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama i na internet stranici Grada Vinkovaca www.grad-vinkovci.hr.

                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                         PROČELNIK

                                                                                                                                                                                                           Gabrijel Šokičić, dipl. iur. univ. spec. oec.