Objavljeno u Službene obavijesti, 12.06.2019.

Odluka o nagradama Grada Vinkovaca za posebna postignuća učenika osnovnih i srednjih škola na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama

 

GRADONAČELNIK

KLASA: 602-02/19-01/40

URBROJ: 2188/01-02-19-1

Vinkovci, 12. lipnja 2019. godine

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,19/13.,137/15. i 123/17.)  i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ( “Službeni glasnik” Grada Vinkovaca broj 08/09., 01/13. i 02/18.)  d o n o s i

 

Odluku o nagradama Grada Vinkovaca

za posebna postignuća učenika osnovnih i srednjih škola

na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama

 

 

 

 

Članak 1.

  1. OPĆE ODREDBE

 

            Ovom se Odlukom uređuju nagrade Grada Vinkovaca (u daljnjem tekstu: Grad) za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama te uvjeti, postupak i način njihove dodjele.

            Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

 

 

 

 

Članak 2.

 

            Nagrade Grada se dodjeljuju učenicima i odgojno -  obrazovnim radnicima -  mentorima redovitih osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova na području Grada Vinkovaca za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama.

 

Članak 3.

 

  1. UVJETI DODJELE I VISINA NAGRADE

 

            Nagrade se dodjeljuju za postignuća učenika (pojedinačno ili ekipno) koja osvoje jedno od prva tri mjesta na:

-           međunarodnoj razini natjecanja, susreta i smotri s najmanje pet država sudionika

-           državnoj razini natjecanja, susreta i smotri koja su utvrđena aktima Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i  Hrvatskog školskog sportskog saveza.

Za sudjelovanje na ovim natjecanjima bez obzira na postignute rezultate svaki od učenika/mentora ostvaruje pravo na prigodan poklon. Prigodan poklon  može biti u obliku knjige, albuma, fotografije i slično.

            Za osvojenu diplomu na državnoj smotri ili susretu, a s obzirom na pravilo da se postignuća učenika na istima ne rangiraju ostvaruje se pravo na pisano priznanje.

 

 

Članak 4.

Visina novčane nagrade za postignuće učenika na međunarodnim i državnim  natjecanjima učenicima i mentorima utvrđuje se u neto iznosima kako slijedi:

-           za osvojeno prvo mjesto  1.500,00 kn

-           za osvojeno drugo mjesto 1.000,00 kn

-           za osvojeno treće mjesto  800,00 kn

 

Članak 5.

Svakom mentoru i učeniku dodjeljuje se i  pisano priznanje.

Istom učeniku i mentoru dodjeljuje se nagrada za samo jedno najviše rangirano postignuće.

Članak 6.

Visina novčane nagrade na državnoj razini natjecanja Hrvatskog školskog sportskog saveza utvrđuje se u neto iznosima:

-           za osvojeno prvo mjesto 2.500,00 kn

-           za osvojeno drugo mjesto 2.000,00 kn

-           za osvojeno treće mjesto 1.500,00 kn.

Novčana nagrada isplaćuje se na račun škole te se može iskoristiti isključivo za nabavku sportske opreme i drugih potreba za natjecanja svojih ekipa.

Za sudjelovanje na ovim natjecanjima bez obzira na postignute rezultate ostvaruje se pravo na pisano priznanje.

 

 

Članak 7.

Nagrada se, u pravilu dodjeljuje u mjesecu rujnu za postignuće u prethodnoj školskoj godini.

 

 

Članak 8.

 

  1. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA

 

            Postupak dodjele nagrada pokreće Upravni odjel društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca dostavom pisanog poziva osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama na području Grada Vinkovaca. Pisani poziv objavljuje se i na web stranici Grada.

Poziv se upućuje u pravilu u mjesecu lipnju za postignuća učenika u tekućoj školskoj godini.

Pozivom se utvrđuju uvjeti za dodjelu nagrada, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

Prijedloge za dodjelu nagrada ustanove iz stavka 1. ovog članka podnose Odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca (u daljnjem tekstu: Odjel).

Prijedlozi za dodjelu nagrada moraju biti pisano obrazloženi i dokumentirani.

Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati:

naziv i sjedište predlagatelja

-           ime i prezime kandidata (učenika i mentora)

-           razinu i naziv natjecanja, susreta i smotre

-           dokaz o broju država sudionika na međunarodnoj razini natjecanja, susreta i smotri

-           dokumentaciju iz koje je razvidno mentorstvo i postignuće učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama (preslika dodijeljene diplome ili priznanja).

Ustanove su dužne svoje prijedloge dostaviti u roku naznačenom u pozivu.

 

 

Članak 9.

Ako je prijedlog za dodjelu nagrade nepotpun ili ne sadrži dovoljno podataka koji su relevantni za odlučivanje, Odjel će zatražiti dopunu prijedloga u određenom roku.

Prijedlog koji nije podnesen u skladu s odredbama ove Odluke neće se uzeti u razmatranje, a predlagatelj nema pravo podnošenja prigovora.

Pristigle prijedloge za dodjelu nagrada, nakon njihove obrade, Odjel dostavlja Gradonačelniku (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Na temelju prijedloga Odjela Gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli nagrada.

Sredstva za dodjelu nagrada osiguravaju se u Proračunu Grada.

 

 

Članak 10.

 

  1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

            Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

            Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti svi raniji akti kojima je uređeno pitanje nagrađivanja učenika i mentora.

 

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

 

 

Odluka