Objavljeno u Službene obavijesti, 04.02.2022.

ODLUKa o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu – MJERA 6 - Poduzetnički inkubator

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-02/21-01/01

URBROJ: 2196-4-2-22-226

Vinkovci, 01. veljače 2022. godine

            Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članaka 10. i 12. Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 2/21), članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), i članka 57. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 2/21), donosi

ODLUKU

o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu – MJERA 6 - Poduzetnički inkubator

Članak 1.

            Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu – MJERA 6 - Poduzetnički inkubator, objavljen je 02. prosinca 2021. godine. Rok za podnošenje prijava je 31. listopada 2022. godine.

Članak 2.

            Dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu – MJERA 6 - Poduzetnički inkubator odobrava se kako slijedi:

R.br.
NAZIV
1.
MAGIC LAND VK j.d.o.o.
2.
CNC CREATIVE j.d.o.o.
3.
ELEKTROMOBILI LEŠIĆ j.d.o.o.
4.
CENTAR ZDRAVOG ŽIVOTA, obrt
5.
WINNING j.d.o.o.
6.
DIG PROJEKT d.o.o.
7.
HIDROCIBALAE d.o.o.

Članak 3.

            Grad Vinkovci će s Korisnicima potpora zaključiti Ugovor o dodjeli bespovratnih potpora iz Proračuna Grada Vinkovaca za 2022. godinu. Ugovorima će se regulirati međusobni odnosi kao i prava i obveze ugovornih strana.

Članak 4.

            Protiv Odluke o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu – MJERA 6 - Poduzetnički inkubator žalba nije dopuštena.

 

Članak 5.

            Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Grada Vinkovaca www.grad-vinkovci.hr.

 

 

 

   GRADONAČELNIK

                 Ivan Bosančić, mag. oec. 

 

 

 


DOSTAVITI:

  1. Upravni odjel gospodarstva, ovdje,

       2.Upravni odjel za proračun i financije,

       3.Pismohrana.