Objavljeno u Službene obavijesti, 31.08.2022.

Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.

GRADONAČELNIK                                            

KLASA: 602-02/22-01/10

URBROJ: 2196-4-2-22-1                                                      

Vinkovci, 31. kolovoza 2022. godine

 

          

 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 56. i članka 57. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 02/21), Gradonačelnik Grada Vinkovaca  d o n o s i

ODLUKU

o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda srednjih škola

u školskoj godini 2022./2023.

I.

Grad Vinkovci će za školsku godinu 2022./2023. dodijeliti jednokratne novčane naknade u visini 1.000,00 kn.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu ostvaruje svaki učenik prvog razreda srednje škole na području grada Vinkovaca, koji zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom ima prebivalište u gradu Vinkovci.

Pravo na jednokratnu naknadu ne ostvaruju učenici koji ponavljaju razred.

Pravo na jednokratnu naknadu mogu ostvariti i učenici iz Ukrajine koji upisuju prvi razred srednje škole na području grada Vinkovaca, uz uvjet da posjeduju važeću iskaznicu za strance pod privremenom zaštitom s naznakom mjesta i adrese stanovanja na području Vinkovaca.

II.

Radi ostvarivanja prava na naknadu iz točke I. ove Odluke, roditelj/skrbnik učenika podnosi:

  1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade u školskoj godini 2022./2023.
  2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika (ne starije od šest mjeseci)
  3. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za učenika (ne starije od šest mjeseci)
  4. Potvrdu škole o redovitom školovanju učenika s podatkom koji razred pohađa
  5. Potvrdu banke o IBAN broju tekućeg računa ili ispis podataka o IBAN broju tekućeg računa putem internetskog bankarstva  (instrukcija za plaćanje).

Zahtjev se s pripadajućom dokumentacijom podnosi Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca.

III.

Zahtjev se podnosi na temelju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva koji se objavljuje na internet stranici grada www.vinkovci.hr.

Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane naknade može se podnijeti do 07. listopada 2022. godine.

Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi za dodjelu naknade neće biti razmatrani.

IV.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu pod uvjetima iz točke I. mogu ostvariti učenici prvih razreda srednje škole izvan grada Vinkovaca, a na području Republike Hrvatske.

V.

Grad Vinkovci prilikom obrade podnesenih Zahtjeva može od podnositelja zatražiti dodatnu dokumentacija kojom se dokazuju uvjeti iz ove Odluke.

VI.

Grad Vinkovci nakon isteka roka za dostavu Zahtjeva utvrđuje popis podnositelja koji udovoljavaju uvjetima.

VII.

Jednokratna novčana naknada za polaznike prvih razreda srednjih škola iz ove Odluke izuzeta je od ovrhe temeljem članka 172. točka 6. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20).

VIII.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

IX.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel društvenih djelatnosti i Upravni odjel za proračun i financije Grada Vinkovaca.

 

X.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci a koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca i na internet stranici Grada.

 

 

                                      GRADONAČELNIK

                                     Ivan Bosančić, mag.oec.