Objavljeno u Službene obavijesti, 08.01.2021.

Natječaj za zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Vinkovaca

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/20 -01/129

URBROJ: 2188/01-02-21-3

Vinkovci, 04. siječnja 2021. god.

 

 

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00, 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), Zakona o sportu (“Narodne novine” br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20. i 77/20.), članka 4. Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina  u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 4/20) i Odluke o davanju u zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Vinkovaca KLASA: 940-01/20-01/129, URBROJ: 2188/01-01-20-2, od 13. studenog                       2020. god., Gradonačelnik Grada Vinkovaca  r a s p i s u j e

 
 
N A T J E Č A J

za zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Vinkovaca 

 

I.

            Raspisuje se natječaj za:

 

 

Davanje  u zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Vinkovaca i to:

 

a) Nogometno igralište s pripadajućim objektima u Vinkovcima, u ulici Dragutina Žanića-Karle, koje se nalazi na k.č.br. 5671, koja se u zemljišnoj knjizi vodi kao Kuća i nogometno igralište u Ružinoj ulici sa 12735 m2, upisane u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci, uz zakupninu u iznosu od 500,00 kuna godišnje, u svrhu obavljanja sportske djelatnosti – nogomet.

Stambeni objekt koji se nalazi na k.č.br. 5671, ne daje se u zakup.

 

b) Nogometno igralište s pripadajućim objektima u Mirkovcima, u ulici Josifa Pančića, koje se nalazi na k.č.br. 265/3, koja se u zemljišnoj knjizi vodi kao Oranica Kamenica sa 23129 m2, upisane u zk.ul.br. 1996, k.o. Mirkovci, uz zakupninu u iznosu od 500,00 kuna godišnje, u svrhu obavljanja sportske djelatnosti – nogomet.

 

c) Nogometno igralište s pripadajućim objektima u Mirkovcima, u Nogometnoj ulici, koje se nalazi na k.č.br. 991, koja se u zemljišnoj knjizi vodo kao Nogometno igralište sa 15382 m2, upisane u zk.ul.br. 860, k.o. Mirkovci, energetski certifikat-razred E, uz zakupninu u iznosu od 500,00 kuna godišnje, u svrhu obavljanja sportske djelatnosti – nogomet.

 

 

 

d) Teniski tereni s pripadajućim objektima u Vinkovcima, u ulici H. D. Genschera,  koji se nalaze na k.č.br. 5658/2, koja se u zemljišnoj knjizi vodi kao poslovna zgrada br. 16 F, hangar, izgrađeno zemljište I, izgrađeno zemljište II, izgrađeno zemljište III, izgrađeno zemljište IV, izgrađeno zemljište V, izgrađeno zemljište VI, zemljište za sport i rekreaciju u ulici H. D. Genschera sa 23074 m2, upisane u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci, energetski certifikat-razred D i G, uz zakupninu od 1.000,00 kuna godišnje, u svrhu obavljanja sportske djelatnosti – tenis.

 

Sportske građevine daju se u zakup u viđenom stanju.

Sportske građevine daju se u zakup na određeno vrijeme na rok od 10 godina, u svrhu zadovoljavanja javnih potreba u sportu značajnih za Grad Vinkovce u okviru oglašene djelatnosti – sudjelovanje u sportskim natjecanjima, sportskoj pripremi, sportskoj rekreaciji, sportskoj poduci, organiziranju sportskih natjecanja i drugih aktivnosti sukladno namjeni sportske građevine.

Sportske građevine daju se u zakup kao jedinstvena cjelina – zatvoreni i otvoreni prostori građevine, sportski i poslovni te prateći prostori, te pripadajuća oprema koja se koristi u svrhu obavljanja sportske djelatnosti.

 

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sportski klubovi i savezi, sportske zajednice, ustanove i trgovačka društva:

- koji su registrirani za obavljanje sportske djelatnosti sukladno namjeni sportske    

              građevine,

- koji imaju registrirano sjedište na području grada Vinkovaca, 

- koji su članovi Zajednice sportskih udruga Grada Vinkovaca, 

- koji provode programe javnih potreba u sportu značajnih za grad Vinkovce, 

- koji sudjeluju u redovitom sustavu natjecanja u sportu sukladno namjeni sportske        

              građevine i sukladno pravilnicima nacionalnog sportskog saveza sporta za koji se

              prijavitelj natječe.

 

Jedan ponuditelj može se natjecati samo za jednu sportsku građevinu.

 

III.

Zakupnik je dužan plaćati sve troškove komunalnih usluga, električne i toplinske energije, plina, vode, komunalne i vodne naknade, telefona, interneta, pričuve i drugih troškova koji proizlaze iz korištenja sportske građevine.

Zakupnik je dužan snositi troškove tekućeg održavanja sportske građevine – redovno održavanje i čišćenje objekta, popravci i održavanje uređaja, opreme i unutarnjih instalacija, soboslikarski radovi, popravci svih oštećenja koje je zakupnik prouzročio svojom krivnjom, održavanje i uređivanje okolnog zemljišta koje služi za redovnu uporabu sportske građevine (travnjaci, ukrasno zelenilo i sl.), plaće i naknade za radnike koji rade na održavanju sportske građevine i sl.

Zakupnik je dužan omogućiti na sportskoj građevini održavanje sportskih, kulturnih i drugih manifestacija značajnih za Grad Vinkovce i Republiku Hrvatsku.

 

IV.

            Ponuda se podnosi u pisanom obliku te mora sadržavati:  

 • naziv, adresu sjedišta, OIB i telefon ponuditelja,
 • oznaku sportskog objekta za koji se natječe,
 • dokaz o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar sukladno namjeni sportske        

      građevine – Izvod iz registra Trgovačkog suda, Izvod iz Registra udruga, Izvod 

      iz registra neprofitnih organizacija, Izvod iz Registra sportskih djelatnosti,

 • dokaz da je član Zajednice sportskih udruga Grada Vinkovaca,
 • program korištenja sportske građevine iz kojeg će biti vidljivo da će se provoditi programi javnih potreba u sportu značajnih za Grad Vinkovce,
 • potvrdu Porezne uprave da ponuditelj nema dospjelog duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja,
 • potvrdu nadležnog upravnog odjela Grada Vinkovaca da ponuditelj nema dospjelog  duga prema Gradu Vinkovcima po bilo kojoj osnovi,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ponuditelja i uvjerenje o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja (uvjerenja nadležnog suda, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja), 
 • popis aktivnih članova – registrirani+neregistrirani sportaši/ce pravne osobe prijavitelja sukladno namjeni sportske građevine, razvrstanih po dobnim kategorijama sukladno pravilnicima pripadajućeg sporta,
 • dokaz o obavljanju sportske djelatnosti sudjelovanja u sustavu natjecanja u sportu sukladno namjeni sportske građevine odnosno sukladno pravilnicima pripadajućeg sporta,
 • punomoć ako natjecatelji imaju punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno tko je zakonski zastupnik pravne osobe.

 

V.

Pisane ponude na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, s naznakom "NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP SPORTSKIH GRAĐEVINA“, preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Grada Vinkovaca na adresu:  Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Vinkovci, Ulica bana J. Jelačića 1.

 

VI.

             Javno otvaranje ponuda održat će se 09. veljače 2021. god. u 10,00 sati, u maloj vijećnici Grada Vinkovaca, Vinkovci, Bana J. Jelačića 1. 

 

Natječaj je otvoren od dana objave i traje do početka otvaranja pisanih ponuda.

            Otvaranju ponuda imaju pravo biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja. 

 

VII.

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u okviru oglašene namjene su:

 

 1. godine aktivnog neprekinutog djelovanja u okviru oglašene namjene na 

području grada Vinkovaca na kojem se nalazi sportski objekt

                  - za svaku godinu aktivnog djelovanja ………………………………………. 1 bod

 

 1. broj dobnih kategorija prijavitelja uključenih u redoviti sustav natjecanja u     

sportu sukladno pravilnicima nacionalnog sportskog saveza sporta za koji se ponuditelj natječe

 • do 2 ……………………………………………………………………… 1 bod
 • od 3 do 5 ………………………………………………………………… 2 boda
 • 5 i više …………………………………………………………………... 3 boda

 

 

 1. broj aktivnih članova – registrirani+neregistrirani sportaši/ce
 • do 20 …………………………………………………………………….. 1 bod
 • 20 do 80 ……………………………………………………………......... 2 boda
 • 80 i više …………………………………………………………………. 3 boda

 

VIII.

            Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ostvari najveći broj bodova.

Ukoliko dva ili više ponuditelja imaju isti broj bodova prednost ima onaj ponuditelj koji ima veći broj članova. Ukoliko ponuditelji i nakon gore navedenog kriterija imaju jednak broj bodova natječaj se za predmetnu sportsku građevinu ponavlja. 

            

IX.

              Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu na upravljanje, korištenje i u zakup sportskih građevina.     

 

X.

            Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja na prijedlog Povjerenstva donosi Gradsko vijeće. 

            Odluka iz prethodnog stavka dostavlja se svim ponuditeljima.

            Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te dostaviti prigovor na zapisnik i odluku o najpovoljnijem ponuditelju u roku 8 dana od dana dostave odluke. 

Odluka Gradonačelnika po prigovoru je konačna.

 

XI.

            Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će se i u slučaju da na Natječaju sudjeluje samo jedan ponuditelj koji zadovoljava uvjete iz Natječaja.

 

XII.

            Grad Vinkovci i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju, sukladno ovom natječaju i Odluci o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 4/20).

            Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u roku iz prethodnog stavka ne potpiše ugovor, smatra se da je odustao od ponude. 

            Ugovor u ime Grada Vinkovaca potpisuje Gradonačelnik.

 

XIII.

            Nepravodobne, nepotpune i ponude koje ne ispunjavaju uvjete natječaja odbacit će se.

            Neće biti uzete u razmatranje ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu.

 

XIV.

            Grad Vinkovci zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu te pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja u svakom trenutku bez obrazloženja, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja. 

 

 

 

 

XV.

Prije sklapanja ugovora, budući zakupnik sportske građevine obvezan je dostaviti Gradu Vinkovcima bjanko zadužnicu potvrđenu (solemniziranu) kod javnog bilježnika, koja pokriva  iznos zakupnine za cjelokupni period trajanja zakupa.

 

XVI.

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca, a sve informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Bana J. Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 32 ili na telefon 032/337-215. GRADONAČELNIK

            Ivan Bosančić, mag. oec.