Objavljeno u Službene obavijesti, 18.03.2019.

Natječaj za referenta za mjesnu samoupravu u upravnom uredu mjesnog odbora „Kolodvor“

Natječaj za referenta za mjesnu samoupravu u upravnom uredu mjesnog odbora „Kolodvor“

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11. i 4/18.- u nastavku teksta ZSN), v. d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, raspisuje JAVNI NATJEČAJ Za prijam u službu na radno mjesto:

 1. Referent za mjesnu samoupravu u upravnom uredu Mjesnog odbora „Kolodvor“ – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema
 • položen državni stručni ispit

Specifična znanja i vještine:

 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački B kategorije.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.). Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijama u službu.

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

 • životopis,
 • svjedodžbu,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • originalno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili slično)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornike. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
  Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internetskoj stranici Grada Vinkovaca (www.vinkovci.hr), po objavi natječaja u „Narodnim novinama“. Na istoj internetskoj poveznici Grada Vinkovaca objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere ili će se kandidati obavijestiti osobno. Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za referenta za mjesnu samoupravu u upravnom uredu Mjesnog odbora „Kolodvor“ u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-02/19-01/02 GRAD VINKOVCI URBROJ: 2188/01-05-19-1 Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom Vinkovci, 14. ožujka 2019. i mjesnu samoupravu V. d. PROČELNIK-a Krunoslav Josip Čačić, stuč. spec. ing. sec.


Podatci vezani uz natječaj i podatci vezani uz testiranje

Natječaj za referenta za mjesnu samoupravu u upravnom uredu mjesnog odbora „Kolodvor“

Podatci vezani uz natječaj i podatci vezani uz testiranje

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 26 od 15. 03. 2019. godine Rok za podnošenje prijava istječe 23. 03. 2019.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom tekstu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Obavlja poslove kao izdvojeni službenik gradske uprave na području Mjesnog odbora, a posebice:

 • izdaje u zakup gradsko zemljište za gradske vrtove na svom području prema priređenim obrascima
 • sudjeluje u poslovima komunalnog redara
 • surađuje u poslovima civilne zaštite
 • vodi evidenciju o zemljištu izdanom u zakup, brine se o rokovima i naplati te o tome izvješćuje voditelja odsjeka
 • opslužuje vijeće Mjesnog odbora i tijela Mjesnog odbora
 • vodi urudžbeni upisnik, poslove arhive i otpreme akata
 • prima primjedbe i prijedloge građana i prosljeđuje ih voditelju Odsjeka
 • brine o čuvanju gradske imovine i obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika

PODATCI O PLAĆI Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 1,12 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće (4.710 bruto) uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

TESTIRANJE KANDIDATA Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (netočan odgovor 0 bodova, točan 1 bod, polovičan 0,5 boda). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10).

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje: A) Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz općeg dijela temelje se na slijedećim propisima:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13- pročišćeni tekst- dostupno na internetskim stranicama Narodnih novina)
 2. Statut Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09. i 1/13.- dostupno na internetskim stranicama Grada Vinkovaca)

B) Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz područja djelokruga rada

 1. Osnove pravila mjesnih odbora Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/11. - dostupno na internetskim stranicama Grada Vinkovaca)
 2. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 7/09. - dostupno na internetskim stranicama „Narodnih novina“)

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja na pisanom testiranju. VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:

 1. OŽUJKA 2019. (četvrtak) u 14,00 sati u vijećnici Grada Vinkovaca, Bana J. Jelačića 1,

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
 • razgovarati s ostalim kandidatima,
 • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata. Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati. Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata i rješenje o prijmu za objavljeno radno mjesto, koje će biti dostavljeno kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA