Objavljeno u Službene obavijesti, 19.11.2021.

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

 

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/21-01/146

URBROJ: 2188/01-02-21-1

Vinkovci, 15. studenog 2021. god.

 

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 6.  Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15 i 112/18), članka 2. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09.), članka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09), temeljem ranije donesenih važećih Zaključaka, te Zaključaka KLASA: 944-15/11-01/27, URBROJ: 2188/01-02-11-1, od 12. travnja 2011. god., KLASA: 944-15/12-01/91, URBROJ: 2188/01-02-12-1, od 01. listopada 2012. god., KLASA: 944-15/12-01/102, URBROJ: 2188/01-02-17-6, od 20. listopada 2017. god., KLASA: 940-01/19-01/122, URBROJ: 2188/01-02-20-7, od 27. siječnja 2020. god., KLASA: 940-01/20-01/38, URBROJ: 2188/01-02-20-9, od 14. listopada 2020. god., KLASA: 940-01/19-01/149, URBROJ: 2188/01-02-21-5, od 04. studenog 2021. god., Odluke Gradskoga vijeća KLASA: 940-01/21-01/78, URBROJ: 2188/01-01-21-3, od 08. rujna 2021. god., Gradonačelnik Grada Vinkovaca 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca 

 

I.

Raspisuje se natječaj za: 

 

1.       Prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca i to:

 

a)      – k.č.br. 1449/2 Bazen, pomoćna zgrada, izgrađeno zemljište, zemljište za sport i rekreaciju i parkiralište u Ulici fra D. Buntića sa 12478 m², upisanoj u zk.ul.br. 7933, k.o. Vinkovci, po početnoj cijeni od 3.820.000,00 kuna.

Prema GUP-u Grada Vinkovaca nekretnina se nalazi u namjeni M2- „PRETEŽITO POSLOVNA“

Nekretnina se prodaje po načelu „viđeno – kupljeno“.

  

b)        k.č.br. 243  Kuća i dvorište sa 915 m², upisanoj u zk.ul.br. 1343, k.o. Mirkovci, po početnoj cijeni od 46.300,00 kuna

 

Prema Prostornom planu uređenja grada Vinkovaca nekretnina se nalazi unutar građevinskog područja naselja Mirkovci u namjeni „RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA NASELJA – GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - IZGRAĐENO“.

Nekretnina je u ruševnom stanju te se prodaje po načelu „viđeno – kupljeno“.

 

 

 

c)  -  k.č.br  . 471 Oranica u mjestu sa 777 m², upisane u zk.ul.br. 303, k.o. V.N. Selo, po početnoj cijeni od 64.100,00 kuna.

Prema GUP-u Grada Vinkovaca nekretnina se nalazi u namjeni S1- „STAMBENA-OBITELJSKA“

Nekretnina se prodaje po načelu „viđeno – kupljeno“.

 

d) -  k.č.br. 1018/2  Oranica Duga ulica sa 49 m², upisana u zk.ul.br. 6253, k.o. Vinkovci, po početnoj cijeni od 12.000,00 kuna.

Predmetna parcela u naravi čini dio ograđenog dvorišta susjedne parcele 2140/1, k.o. Vinkovci, te se kao takva dugi niz godina koristi.

 

Namjena gradske parcele prema GUP-u Grada Vinkovaca je „M2 – PRETEŽITO POSLOVNA.“

 

Ugovorna cijena nekretnina plaća se u jednokratnom iznosu u roku 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. 

            Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini izvršit će se u zemljišnoj knjizi nakon predočenja dokaza o uplaćenom cjelokupnom iznosu ugovorne cijene nekretnine.

Porez na promet nekretnina i druge obveze, trošak procjene tržišne vrijednosti nekretnina, te trošak ovjere kod javnog bilježnika snosi kupac.

 

 

2. Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta, radi postavljanja montažnog kioska, na vremenski period od 5 godina i to na dijelu: 

 

 

a) k.č.br. 2769 Dvorište u ul. V. Nazora sa 989 m2, upisana u zk.ul.br. 243, I. zona, lokacija br. 3, u površini od 6,00 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 600,00 kuna,  

 

b) k.č.br. 6682 Ulica A. Starčevića  sa 14583 m2, upisane u zk.ul.br. 9056, k.o. Vinkovci, II. zona, u površini od 6,00 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 480,00 kuna, 

 

c) k.č.br. 5657/1 Park u ul. H.D. Genschera sa 10107 m², upisana u zk.ul.br. 7428, II. zona, u površini od 12 m², u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 960,00 kuna,

 

d) k.č.br. 411/1 Prostor oko zgrada u Zagrebačkoj ulici sa 16802 m2, upisana u zk.ul.br. 7428, II. zona, u površini od 11,52 m2u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od  921,60 kuna,  

 

e) k.č.br. 767/78 Ulica Ohridska sa 18850 m2 , upisana u zk.ul.br. 9314, II. zona, u površini od 8,10 m2u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 648,00 kuna.  

 

Zakupnici navedenih lokacija obvezni su sve potrebne priključke kioska na infrastrukturu ishoditi i izvesti o svom trošku, sukladno uvjetima davatelja usluga, bez prava na povrat uloženih sredstava.

 

 

3. Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vinkovaca u svrhu poljoprivredne obrade na neodređeno vrijeme u k.o. Vinkovci i to:

 

- k.č.br. 4458/1 Oranica Blato sa 953 m2, upisana u zk.ul.br. 7428, na određeno vrijeme – do privođenja iste namjeni, po početnom iznosu zakupnine od 476,50 kuna godišnje i

 

Parcela se daje u zakup u viđenom stanju.

 

 

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim propisima.

 

III.

            Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos.

 

 

IV.

            Neće biti uzete u razmatranje ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu. 

 

Neće biti uzete u razmatranje niti ponude ponuditelja: 

- pravne osobe u kojoj je sada ili je bio osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, te

- fizičke osobe koja je sada ili je bila osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba,

u pravnoj osobi koja je bila zakupnik gradske nekretnine, a nije uredno ispunila ugovorne obveze.

 

V.

 

Pisana ponuda treba sadržavati:

- za fizičke osobe - ime i prezime, adresa, OIB,  

- za pravne osobe - naziv tvrtke, sjedište, OIB, 

- oznaku nekretnine za koju se natječe,

- iznos koji se nudi izražen u kunama,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrde o podmirenim obvezama prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu,

- potvrdu o stručnoj osposobljenosti – obrtnicu (za fizičke osobe), te

- dokaz o upisu u sudski ili drugi registar (za pravne osobe i udruge građana),

- broj računa za slučaj povrata jamčevine,

- punomoć ako natjecatelji imaju punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno tko je zakonski zastupnik pravne osobe.

 

 

VI.

            Svaki ponuditelj za kupnju nekretnina dužan je na ime jamčevine uplatiti 10% od početne prodajne cijene navedene u natječaju, a ponuditelji za zakup nekretnina na ime jamčevine dužni su uplatiti navedeni iznos početne cijene zakupnine. 

Jamčevinu su dužni uplatiti u korist Proračuna Grada Vinkovaca br: HR7423900011848700005 (poziv na broj: HR24,7889-OIB). 

            Ukoliko se ponuditelj natječe za više nekretnina potrebno je dostaviti odvojenu ponudu za svaku nekretninu u posebnoj omotnici i uplatiti jamčevinu pojedinačno za svaku nekretninu.

            Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća, a najpovoljnijem ponuditelju uračunava se u cijenu prilikom sklapanja ugovora.

 

VII.

Pisane ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ – «PRODAJA NEKRETNINA»  ili «ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA KIOSK» ili «ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA OBRADU» putem pošte ili predajom osobno na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu.

 

VIII.

            Javno otvaranje ponuda održat će se 07. prosinca 2021. god. u 10:00 sati, u Maloj vijećnici Grada Vinkovaca, Vinkovci, Bana J. Jelačića 1. 

Natječaj je otvoren od dana objave i traje do početka otvaranja pisanih ponuda.

 

            Natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju i zakup gradskih nekretnina. Nepravodobne i nepotpune ponude će se odbacit.

 

IX.

            Natjecatelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od javnog bilježnika.

 

 

X.

            Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će Gradonačelnik po prijedlogu Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih nekretnina.

            Gradonačelnik zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

            Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te staviti prigovor na zapisnik Povjerenstva i odluku Gradonačelnika u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju. 

 

XI.

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 8 dana od dana dostave odluke o najpovoljnijem ponuditelju s Gradom Vinkovcima sklopiti Ugovor.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili s Gradom ne sklopi ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od zakupa, te neće imati pravo na povrat jamčevine.

 

 

XII.

Natječaj će se objaviti u “Vinkovačkom listu”, te na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca, a sve informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi: Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Bana J. Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 27 ili na telefon 032/337-231. 

 

 

           GRADONAČELNIK

                                                                                                       Ivan Bosančić, mag. oec.