Objavljeno u Službene obavijesti, 09.07.2021.

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

 

 

 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/21-01/81

URBROJ: 2188/01-02-21-1

Vinkovci, 07. srpnja 2021. god.

 

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 6.  Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15 i 112/18), članka 2. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09.), članka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09), temeljem ranije donesenih važećih Zaključaka, te Zaključaka KLASA: 944-15/11-01/27, URBROJ: 2188/01-02-11-1, od 12. travnja 2011. god., KLASA: 944-15/12-01/91, URBROJ: 2188/01-02-12-1, od 01. listopada 2012. god., KLASA: 944-15/12-01/102, URBROJ: 2188/01-02-17-6, od 20. listopada 2017. god., KLASA: 940-01/19-01/122, URBROJ: 2188/01-02-20-7, od 27. siječnja 2020. god, KLASA: 940-01-20-01/38, URBROJ: 2188/01-02-20-9 i KLASA: 940-01/20-01/16, URBROJ: 2188/01-02-20-9, oba od 14. listopada 2020. god., KLASA: 940-01/20-01/124, URBROJ: 2188/01-02-21-13, od 12. ožujka 2021. god., KLASA: 940-01/20-01/111, URBROJ: 2188/01-02-21-15, KLASA: 940-01/2-01/37, URBROJ: 2188/01-02-21-9, KLASA: 940-01/19-01/145, URBROJ: 2188/01-02-21-21, KLASA: 944-01/21-01/02, URBROJ: 2188/01-02-21-3, svi od 05. srpnja 2021. god., Gradonačelnik Grada Vinkovaca  r a s p i s u j e

 

 

N A T J E Č A J

za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca 

 

I.

Raspisuje se natječaj za: 

 

1.       Prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca i to:

 

a)       k.č.br. 5811/2 Oranica Dirov brijeg sa 2127 m², upisane u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci,

po početnoj cijeni od 111.000,00 kuna.

Prema GUP-u grada Vinkovaca predmetna nekretnina nalazi se u namjeni „S1 – stambena obiteljska“.   

b)      k.č.br. 666/15 Put E. Kvaternika sa 73 m², upisane u zk.ul.br. 9959, k.o. Vinkovci, po

početnoj cijeni od 19.000,00 kuna.

U naravi  radi se o ograđenom mjestu između dvije hale koje se nalaze u privatnom vlasništvu, od kojih je jadna i izgrađena na dijelu predmetne parcele.

 

 

c)       k.č.br. 1825/50 Garaža u Nazorovom bloku II sa 18 m², upisane u zk.ul.br. 7428, k.o.

Vinkovci, po početnoj cijeni od 17.388,00 kuna.

U naravi radi se o ograđenom mjestu između dvije garaže koje se nalaze u privatnom vlasništvu.

 

d)      2/6 dijela k.č.br. 4336/7 Oranica Nasap ukupne površine 87 m², upisane u zk.ul.br.

6986, k.o. Vinkovci, po početnoj cijeni od 2.320,00 kuna.

U naravi radi se o zemljištu na kojem je izgrađen dio građevine stambene namjene izgrađene na susjednoj k.č.br. 4336/2, k.o. Vinkovci. Predmetna parcela zajedno sa susjednom k.č.br. 4336/2 čini zemljište nužno za redovnu uporabu postojeće građevine stambene namjene, a sukladno Rješenju o utvrđivanju građevne čestice KLASA: UP/I-350-05/20-05/000001, URBROJ: 2188/01-09-21-0018 i Rješenja o ispravku greške KLASA: UP/I-350-05/20-05/000001, URBROJ: 2188/01-09-21-0019, oba od 02. ožujka 2021. god.,  koje je izdao Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca. 

Predmet prodaje nisu objekti koji se nalaze na predmetnoj parceli već samo suvlasnički dio zemljišta.

 

e)       k.č.br. 471 Oranica u mjestu sa 777 m², upisana u zk.ul.br. 303, k.o. V. N. Selo, po

početnoj cijeni od 64.100,00 kuna.

Namjena gradske parcele prema Generalnom urbanističkom planu Grada Vinkovaca je „S1 - STAMBENA - OBITELJSKA“.  

f)         k.č.br. 243 Kuća i dvorište sa 915 m², upisana u zk.ul.br. 1343, k.o. Mirkovci, po početnoj cijeni od 46.300,00 kuna. Nekretnina je u ruševnom stanju.

Prema Prostornom planu uređenja grada Vinkovaca nekretnina se nalazi unutar građevinskog područja naselja Mirkovci u namjeni „RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA NASELJA – GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - IZGRAĐENO“.

 

      g) k.č.br. 566/2 Oranica u selu sa 1079 m², upisana u zk.ul.br. 1623, k.o. Mirkovci, po početnoj cijeni od 7.900,00 kuna.  

U naravi radi se o nekretnini koju je Grad Vinkovci naslijedio kao ošasnu imovinu. Za građevinu koja se nalazi na parceli ne postoji dokaz o legalnosti, stoga je početna cijena na natječaju samo vrijednost zemljišta.

Prema Prostornom planu uređenja grada Vinkovaca nekretnina se nalazi izvan građevinskog područja grada Vinkovaca u namjenama „OSTALE POVRŠINE – OSOBITO VRIJEDNO OBRADIVO TLO“ i „PLANIRANI KORIDOR VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV - SAVA“, te na istoj nije dozvoljena gradnja.

 

Gore navedene nekretnine prodaju se po načelu „viđeno – kupljeno“. 

Ugovorna cijena nekretnina i iznos troška procjene tržišne vrijednosti nekretnine plaća se u jednokratnom iznosu u roku 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. 

            Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini izvršit će se u zemljišnoj knjizi nakon predočenja dokaza o uplaćenom cjelokupnom iznosu ugovorne cijene nekretnine i troška procjene tržišne vrijednosti nekretnine.

Porez na promet nekretnina i druge obveze, trošak procjene tržišne vrijednosti nekretnina, te trošak ovjere kod javnog bilježnika snosi kupac.

 

2. Davanje  u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca i to:

 

- poslovni prostor u Vinkovcima, u ulici A. Stepinca 90, površine 40,00 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 874/1, upisane u zk.ul.br. 303, k.o. V. N. Selo, energetski certifikat-razred G, na određeno vrijeme, do okončanja postupka denacionalizacije, po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 1.480,00 kuna bez PDV-a.

 

Najpovoljnijim ponuditeljima na natječaju smanjit će se za 25 % ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Vinkovaca, od 10. veljače 2014. god., a smanjenje će trajati do njegovog ukidanja ovisno o gospodarskim kretanjima u Gradu Vinkovcima i Republici Hrvatskoj.

Na iznos mjesečne zakupnine utvrđen na gore navedeni način obračunavat će se zakonska stopa PDV-a.

 

Poslovni prostor daje se u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti, na određeno vrijeme, do okončanja postupka denacionalizacije. 

 

                Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost ako sudjeluje u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude imaju osobe sukladno članku 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19), s tim da su dužne priložiti dokaz o svom statusu.

            Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju prava prvenstva iz ove točke ne može se dati u podzakup.

            Pravo prvenstva iz ove točke ne može se ostvariti za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren.

 

 

3. Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta, radi postavljanja montažnog kioska, na vremenski period od 5 godina i to na dijelu: 

 

a) k.č.br. 2769 Dvorište u ul. V. Nazora sa 989 m2, upisana u zk.ul.br. 243, I. zona, lokacija br. 3, u površini od 6,00 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 600,00 kuna,  

 

b) k.č.br. 6682 Ulica A. Starčevića  sa 14583 m2, upisane u zk.ul.br. 9056, k.o. Vinkovci, II. zona, u površini od 6,00 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 480,00 kuna, 

 

c) k.č.br. 5657/1 Park u ul. H.D. Genschera sa 10107 m², upisana u zk.ul.br. 7428, II. zona, u površini od 12 m², u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 960,00 kuna,

 

d) k.č.br. 411/1 Prostor oko zgrada u Zagrebačkoj ulici sa 16802 m2, upisana u zk.ul.br. 9961, II. zona, u površini od 11,52 m2u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od  921,60 kuna,  

 

e) k.č.br. 767/78 Ulica Ohridska sa 18850 m2 , upisana u zk.ul.br. 9314, II. zona, u površini od 8,10 m2u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 648,00 kuna,  

 

Zakupnici navedenih lokacija obvezni su sve potrebne priključke kioska na infrastrukturu ishoditi i izvesti o svom trošku, sukladno uvjetima davatelja usluga, bez prava na povrat uloženih sredstava.

 

 

4. Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vinkovaca u svrhu obrade i to:

 

a)       k.č.br. 4458/1 Oranica Blato sa 953 m2, upisana u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci na

određeno vrijeme – do privođenja iste namjeni, po početnom iznosu zakupnine od 476,50 kuna godišnje.

 

b)      k.č.br. 2055/1 Put Trbušanci sa 4022 m², upisane u zk.ul.br. 2628, k.o. Mirkovci,

na određeno vrijeme – do privođenja iste namjeni, po početnom iznosu zakupnine od 301,65 kuna godišnje.

 

Parcele se daju u zakup u viđenom stanju.

 

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim propisima.

 

III.

            Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos.

 

IV.

            Neće biti uzete u razmatranje ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu. 

 

Neće biti uzete u razmatranje niti ponude ponuditelja: 

- pravne osobe u kojoj je sada ili je bio osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, te

- fizičke osobe koja je sada ili je bila osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba,

u pravnoj osobi koja je bila zakupnik gradske nekretnine, a nije uredno ispunila ugovorne obveze.

 

V.

Pisana ponuda treba sadržavati:

- za fizičke osobe - ime i prezime, adresa, OIB,  

- za pravne osobe - naziv tvrtke, sjedište, OIB, 

- oznaku nekretnine za koju se natječe,

- iznos koji se nudi izražen u kunama,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrde o podmirenim obvezama prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu,

- potvrdu o stručnoj osposobljenosti – obrtnicu (za fizičke osobe), te

- dokaz o upisu u sudski ili drugi registar (za pravne osobe i udruge građana),

- broj računa za slučaj povrata jamčevine,

- punomoć ako natjecatelji imaju punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno tko je zakonski zastupnik pravne osobe.

 

VI.

            Svaki ponuditelj za kupnju nekretnina dužan je na ime jamčevine uplatiti 10% od početne prodajne cijene navedene u natječaju, a ponuditelji za zakup nekretnina na ime jamčevine dužni su uplatiti navedeni iznos početne cijene zakupnine. 

 

Jamčevinu su dužni uplatiti u korist Proračuna Grada Vinkovaca br: HR7423900011848700005 (poziv na broj: HR24,7889-OIB). 

 

            Ukoliko se ponuditelj natječe za više nekretnina potrebno je dostaviti odvojenu ponudu za svaku nekretninu u posebnoj omotnici i uplatiti jamčevinu pojedinačno za svaku nekretninu.

            Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća, a najpovoljnijem ponuditelju uračunava se u cijenu prilikom sklapanja ugovora.

 

VII.

Pisane ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ – «PRODAJA NEKRETNINA» ili «ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA» ili «ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA KIOSK» ili «ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA OBRADU» putem pošte ili predajom osobno na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Vinkovci, Bana Jelačića 1.

 

VIII.

            Javno otvaranje ponuda održat će se 19. srpnja 2021. god. u 10,00 sati, u velikoj vijećnici Grada Vinkovaca, Vinkovci, Bana J. Jelačića 1. 

Natječaj je otvoren od dana objave i traje do početka otvaranja pisanih ponuda.

 

            Natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju i zakup gradskih nekretnina. Nepravodobne i nepotpune ponude odbacit će se.

 

IX.

            Natjecatelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od javnog bilježnika.

 

X.

            Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će Gradonačelnik po prijedlogu Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih nekretnina.

            Gradonačelnik zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

            Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te staviti prigovor na zapisnik Povjerenstva i odluku Gradonačelnika u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju. 

 

XI.

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 8 dana od dana dostave odluke o najpovoljnijem ponuditelju s Gradom Vinkovcima sklopiti Ugovor.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili s Gradom ne sklopi ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od zakupa, te neće imati pravo na povrat jamčevine.

                                                               

XII.

Natječaj će se objaviti u “Vinkovačkom listu”, te na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca, a sve informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi: Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Bana J. Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 32 ili na telefon 032/337-215. 

 

 

           GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                         Ivan Bosančić, mag. oec.