Objavljeno u Službene obavijesti, 26.10.2018.

Natječaj za prijam referenta u Upravnom odjelu za normativnu djelatnost i opće poslove - podatci vezani uz natječaj i podatci vezani uz testiranje

NATJEČAJ ZA PRIJAM REFERENTA U UPRAVNOM ODJELU ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE

 

Podatci vezani uz natječaj i podatci vezani uz testiranje

 

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 94 od 24. 10. 2018. godine

Rok za podnošenje prijava istječe 02. 11. 2018.

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom tekstu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA   

Obavlja administrativne poslove, poslove prijepisa akata, vođenja zapisnika, pripreme i otpreme materijala za gradonačelnika i Gradsko vijeće, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika.

 

PODATCI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 1,12 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće (4.710 bruto) uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

TESTIRANJE KANDIDATA

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (netočan odgovor 0 bodova, točan 1 bod, polovičan 0,5 boda). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10).

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  1. Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz općeg dijela temelje se na slijedećim propisima:
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17- dostupno na internetskim stranicama „Narodnih novina“)

  1. Statut Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09., 1/13. i 2/18- dostupno na internetskim stranicama Grada Vinkovaca)

 

  1. Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz područja djelokruga rada

1.  Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)

2. Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 7/09- dostupno na internetskim stranicama „Narodnih novina“)

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja na pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

09. studeni 2018. (petak) u 13,00 sati  u vijećnici Grada Vinkovaca, Bana J. Jelačića 1, Vinkovci.

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
  • razgovarati s ostalim kandidatima,
  • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata i rješenje o prijmu za objavljeno radno mjesto, koje će biti dostavljeno kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA