Objavljeno u Službene obavijesti, 19.07.2018.

Natječaj za prijam pomoćnika pročelnika u upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja grada

Podaci vezani uz natječaj za prijam službenika na radno mjesto: Pomoćnik pročelnika u upravnom Odjelu za komunalno gospodarstvo i uređenje grada i podaci vezani uz testiranje Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 64 od 18. 07. 2018. godine Rok za podnošenje prijava istječe 26. 07. 2018. **OPIS POSLOVA I ZADATAKA** Organizira, koordinira i kontrolira rad odsjeka, rješava najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka, priprema opće i pojedinačne akte iz djelokruga rada Odsjeka, rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Odsjeka, obavlja poslove voditelja projekata gradnje za potrebe Grada Vinkovaca, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika PODACI O PLAĆI Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 2,44 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće (4.710 kn. bruto) uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. **TESTIRANJE KANDIDATA** Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (netočan odgovor 0 bodova, točan 1 bod, polovičan 0,5 boda). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10). Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje: A)OPĆI DIO Pitanja za prethodnu provjeru općeg znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na slijedećim propisima: 1.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13- pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17) 2.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN br. 86/08, 61/11) 3. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) B) POSEBNI DIO 1.Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97. 128/99, 57/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) 2.Zakon o gradnji (NN 153/13) 3.Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na pisanom testiranju. **VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:** 17. kolovoza (petak) u 13,00 sati u prostorijama Grada Vinkovaca, Bana J. Jelačića 1 **PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA** Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: -koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama, -koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, -napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, -razgovarati s ostalim kandidatima, -na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata. Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati. Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata i rješenje o prijmu za objavljeno radno mjesto, koje će biti dostavljeno kandidatima prijavljenim na natječaj koji su pristupili provjeri znanja. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA