Objavljeno u Službene obavijesti, 14.06.2019.

Natječaj za podnošenje zahtjeva u svrhu utvrđivanja liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam

 

GRADSKO VIJEĆE

Komisija za izdavanje stanova u najam

KLASA: 371-01/19-01/19

URBROJ: 2188/01-01-19-3_

Vinkovci, 07. lipnja 2019. god.

 

Komisija za izdavanje stanova u najam Gradskog vijeća Grada Vinkovaca, na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o davanju gradskih stanova u najam („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 7/08) i Odluke o izmjeni Odluke o davanju gradskih stanova u najam(„Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 2/19), raspisuje

 
N A T J E Č A J

za podnošenje zahtjeva u svrhu utvrđivanja liste reda prvenstva

za davanje gradskih stanova u najam

 

I.

 

            Pravo na dodjelu gradskog stana u najam imaju:

Građani koji prije podnošenja zahtjeva prebivaju na području Grada Vinkovaca neprekidno najmanje 10 godina, punoljetni su i hrvatski državljani su, a nemaju riješeno stambeno pitanje, niti mogućnosti riješiti ga na drugi način i to:

- osoba čija ukupna mjesečna primanja po obiteljskom domaćinstvu ne prelaze visinu prosječne mjesečne neto plače ostvarene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini,

            - osoba koja nema u vlasništvu useljivu kuću ili stan, kao ni članovi njegova obiteljskog domaćinstva,

            - zaštićeni najmoprimac koji koristi neodgovarajući stan ili stan koji ne udovoljava minimalnim higijensko-tehničkim uvjetima.

 

            Pravo na dodjelu stana ne ostvaruje:

- osoba koja se dovela u nepovoljniji stambeni status prodajom ili darovanjem obiteljske kuće ili stana,

- osoba koja stanuje u odgovarajućem stanu u vlasništvu roditelja ili supružnikovih roditelja.

 

II.

 

            Lista reda prvenstva za najam gradskih stanova određuj se primjenom slijedećih mjerila koja se vrednuju i izražavaju u bodovima:

 • stambeni status,
 • socijalno-zdravstveni status,
 • vrijeme prebivanja na području Grada Vinkovaca,
 • sudjelovanje u Domovinskom ratu u statusu branitelja.

 

 

 

 

III.

 

            Zahtjevi za najam gradskih stanova podnose sa na popisanom obrascu, uz koji se prilaže:

 • domovnica za podnositelja zahtjeva,
 • uvjerenje o neprekidnom prebivalištu od najmanje 10 godina na području Grada Vinkovaca (za podnositelja zahtjeva),
 • izvadak iz matice rođenih, vjenčanih (za sve članove obitelji),
 • izjava da je podstanar, da stanuje u neodgovarajućem stanu kod roditelja i slično (ovjerena od strane javnog bilježnika),
 • potvrda Općinskog suda u Vinkovcima, Zemljišnoknjižnog odjela da nije vlasnik kuće ili stana na području Grada Vinkovaca ili odgovarajuću potvrdu Ureda za katastar ili Porezne uprave o neposjedovanju kuće ili stana (za sve članove obitelji),
 • potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka u prethodnoj godini (za sve članove obitelji) i potvrdu da nisu prometovali nekretninama zadnjih 10 godina (za sve članove obitelji),
 • za podnositelja zahtjeva odnosno punoljetnog člana obitelji koji je trajno nesposoban za rad, pravomoćno rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te za malodobnog člana obitelji na osnovu mentalnog i tjelesnog oštećenja nalaz i mišljenje vještaka,
 • rješenje Centra za socijalnu skrb (za osobe u stanju socijalno-zaštitne potrebe),              
 • dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu (za sudionike),
 • potvrda Gradskog gospodarstva d.o.o. Vinkovci o tome da li se podnositelj zahtjeva ili netko od njegovih članova kućanstva vodi ili se vodio kao stanar-vlasnik-korisnik kuće ili stana,
 • rješenje o invalidnosti, dokaz za teška i kronična oboljenja.

 

 

Podnositelj zahtjeva treba izjaviti u zahtjevu da li prihvaća dodjelu eventualno neodgovarajućeg stana, tj. stana manje površine.

 

 

IV.

 

            Kandidati dosadašnje liste koji nisu dobili u najam gradski stan, obvezni su podnijeti novi zahtjev s potpunom dokumentacijom

 

 

V.

 

            Za podnošenje zahtjeva po ovom Natječaju određuje se rok od 30 dana, računajući od dana objave u Vinkovačkom listu, oglasnoj ploči i internet stranicama Grada Vinkovaca.

 

 

 

 

 

 

VI.

 

            Privremena lista reda prvenstva donijeti će se u roku od 30 dana od isteka za podnošenje zahtjeva te biti objavljena na oglasnoj ploči i internet stranicama Grada Vinkovaca.

            Nezadovoljni kandidat-podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđenu privremenu listu reda prvenstva i izvršeno bodovanje u roku od 8 dana od objave liste na oglasnoj ploči i internet stranicama Grada Vinkovaca.

 

 

 

VII.

 

            Podizanje obrasca zahtjeva te predaje zahtjeva sa dokumentacijom obavlja se u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu-referadi za stanovanje, Ulica bana J. Jelačića 1, a mogu se predati i putem pošte.

 

VIII.

 

            Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.

 

IX.

 

            Sve ostale informacije i obavijesti vezane uz ovaj Natječaj i podnošenja zahtjeva mogu se dobiti u referadi za stanovanje, Vinkovci, Ulica bana Josipa Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 31 ili na tel. 337-213.

 

 

 

 

 

                                                                                            PREDSJEDNIK

                                                                KOMISIJE ZA IZDAVANJE STANOVA U NAJAM

 

                                                                              ____________________________