Objavljeno u Službene obavijesti, 24.09.2021.

Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija za školsku godinu 2021./2022.

GRADONAČELNIK

KLASA: 604-02/21-01/02

URBROJ: 2188/01-02-21-2

Vinkovci, 23. rujna 2021. godine

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 64. Statuta Grada Vinkovaca ( “Službeni glasnik” Grada Vinkovaca broj 02/21), članka 4. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola  (KLASA: 602-03/21-01/05, URBROJ: 2188/01-02-21-1 od 01. rujna 2021. godine) objavljuje        

 

NATJEČAJ

za dodjelu učeničkih stipendija za školsku godinu 2021./2022.

Članak 1.

Pravo na dodjelu gradskih stipendija imaju učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:  

-            da su državljani Republike Hrvatske,

-            imaju prebivalište na području grada Vinkovaca,

-            da prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole iznosi najmanje 4,50 i 

-            ne ostvaruju pravo na stipendiju drugog subjekta. 

Članak 2.

Zahtjevi za stipendiju podnose se isključivo na obrascu koji izdaje Upravni odjel društvenih djelatnosti, a koji se može se preuzeti na službenoj mrežnoj stranici Grada Vinkovaca i u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti.

Članak 3.

U školskoj godini 2021./2022. dodijeliti će se 60 gradskih stipendija za koje se mogu natjecati svi redoviti učenici srednjoškolskih obrazovnih programa od II. do V. razreda koji ispunjavaju uvjete iz članka 1. Natječaja.

 

Članak 4.

Učenička stipendija utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 300,00 kuna, koja će se u pravilu isplaćivati kroz 10 jednakih mjesečnih anuiteta.

Članak 5.

Bodovanje pristiglih zahtjeva za dodjelu učeničkih stipendija vršiti će se temeljem sljedećih kriterija: 

-            uspjeha u učenju

-            uspjeha na natjecanjima znanja

-            socijalnog statusa kandidata.

Članak 6.

Rok za podnošenje Zahtjeva za dodjelu stipendija iznosi 10 dana od dana objave Natječaja u javnom glasilu.

Članak 7.

Lista kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija biti će objavljena na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Grada Vinkovaca u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje Zahtjeva.

Članak 8.

Zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije prilaže se:

1.        preslike obje strane osobne iskaznice svih članova zajedničkog kućanstva uključujući podnositelja Zahtjeva

2.        potvrda srednje škole o statusu redovitoga učenika u školskoj godini 2021./2022.

3.        preslika svjedodžbe zadnjeg završenog razreda srednje škole

4.        izjava podnositelja Zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć drugoga subjekta (na obrascu na kraju teksta)

5.        izjava o članovima kućanstva (na obrascu Zahtjeva za stipendiju Upravnog odjela na obrascu na kraju teksta), 

6.        potvrde Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za sve članove kućanstva za godinu koja prethodi godini u kojoj se objavljuje Natječaj,

7.        dokaz o sudjelovanju i uspjesima na natjecanjima u prethodnoj školskoj godini (ukoliko je primjenjivo),

8.        potvrda, rješenje ili drugi odgovarajući dokaz:

-            da je učenik dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dijete hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata (ukoliko je primjenjivo)

-            da je roditelj učenika civilni invalid s utvrđenim invaliditetom 80% i više (ukoliko je primjenjivo)

-            da učenika uzdržava samohrani roditelj ili kandidat živi u jednoroditeljskoj obitelji (ukoliko je primjenjivo)

-            obitelj s troje ili više djece

-            ostali članovi obitelji koji se školuju - osnovna škola, srednja škola, fakultet (ukoliko je primjenjivo).

 

Članak 9.

Zahtjeve za dodjelu stipendija razmatra Povjerenstvo za stipendije koje se sastoji od predsjednika i dva člana.

Povjerenstvo temeljem kriterija iz članka 10. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola vrši bodovanje i sastavlja redoslijedne liste podnositelja Zahtjeva.

U roku od 8 dana od dana objave redoslijednih lista podnositelji Zahtjeva imaju pravo prigovora Gradonačelniku. 

Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.

Članak 10.

Zahtjevi koji su nepotpuni ili koji su dostavljeni nakon proteka propisanog roka za njihovo podnošenje ne upućuju se u daljnji postupak i o tome se obavještava njihove podnositelje u roku od 14 dana od dana isteka roka za prijavu. 

Članak 11.

Zahtjevi za učeničku stipendiju dostavljaju se preporučeno putem pošte, osobno u zatvorenoj omotnici ili skenirano putem e-mail pošte na sljedeću adresu:

 

GRAD VINKOVCI

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

BANA JOSIPA JELAČIĆA 1

32 100 VINKOVCI

 

ili na mail adresu

drustvene@vinkovci.hr

 

Uz naznaku

„NATJEČAJ

ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENDIJA“

Prilozi:

Izjava o neprimanju stipendije

ZAHTJEV za učeničku stipendiju