Objavljeno u Službene obavijesti, 21.02.2020.

Natječaj prodaja gradilišta po povoljnijim uvjetima

 

 

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/20-01/20

URBROJ: 2188/01-02-20-1

Vinkovci, 19. veljače 2020. god.

 

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 2. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09.), članka 2. Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima gradilišta u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/19), Zaključka Gradonačelnika Grada Vinkovaca KLASA: 940-01/19-01/123, URBROJ: 2188/01-02-19-1, od 28. listopada 2019. godine., Gradonačelnik Grada Vinkovaca  r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

I.

Raspisuje se natječaj za prodaju gradilišta u vlasništvu Grada Vinkovaca upisanih u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci i to:

a) k.č.br. 5950/37 Oranica ulica Dragutina Žanića-Karle sa 279 m², po početnoj cijeni od 68.400,00 kuna,

b) k.č.br. 5950/38 Oranica ulica Dragutina Žanića-Karle sa 558 m², po početnoj cijeni od 122.000,00 kuna,

c) k.č.br. 5950/40 Oranica ulica Dragutina Žanića-Karle sa 551 m², po početnoj cijeni od 121.000,00 kuna,

d) k.č.br. 5950/44 Oranica ulica Dragutina Žanića-Karle sa 630 m², po početnoj cijeni od 138.000,00 kuna,

e) k.č.br. 5950/47 Oranica ulica Dragutina Žanića-Karle sa 630 m², po početnoj cijeni od 138.000,00 kuna,

f) k.č.br. 5950/48 Oranica ulica Dragutina Žanića-Karle sa 620 m², po početnoj cijeni od 138.000,00 kuna.

II.

Najpovoljniji ponuditelj koji ispunjava uvjete iz Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima gradilišta u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/19), (u daljnjem tekstu: Odluka), ostvaruje pravo na smanjenje ponuđene cijene na način:

          BROJ ČLANOVA OBITELJI

    POPUST NA PONUĐENU CIJENU

               Obitelj bez djece

                             10%

               Obitelj s jednim djetetom

                             30%

               Obitelj s dvoje djece

                             50%

               Obitelj sa troje djece

                             70%

               Obitelj s četvero i više djece

                             85%

 

Ukoliko se radi o mladoj obitelji do 45 godina starosti ista ostvaruje dodatni popust od 10% na ponuđenu cijenu.

Pravo na smanjenje mogu ostvariti hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Republike Hrvatske, pod uvjetom da:

  • prijavitelj isto kao i njegov supružnik ili izvanbračni partner nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu stan odnosno obiteljsku kuću, da iste nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na natječaj,
  • nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca na području Republike Hrvatske i nisu ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu.

     

Na kupce koji budu ostvarili gore navedeni popust primjenjivati će se i ostale odredbe navedene Odluke.

III.

Ugovorna cijena nekretnina plaća se u jednokratnom iznosu u roku 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

            Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini izvršit će se u zemljišnoj knjizi nakon predočenja dokaza o uplaćenom cjelokupnom iznosu ugovorne cijene nekretnine.

Porez na promet nekretnina i druge obveze, te trošak ovjere kod javnog bilježnika snosi kupac.

IV.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim propisima.

V.

            Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos.

VI.

            Neće biti uzete u razmatranje ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu.

 

Neće biti uzete u razmatranje niti ponude ponuditelja:

 

- pravne osobe u kojoj je sada ili je bio osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, te

- fizičke osobe koja je sada ili je bila osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba,

 

u pravnoj osobi koja je bila zakupnik gradske nekretnine, a nije uredno ispunila ugovorne obveze.

VII.

Pisana ponuda treba sadržavati:

- za fizičke osobe - ime i prezime, adresa, OIB, 

- za pravne osobe - naziv tvrtke, sjedište, OIB,

- oznaku nekretnine za koju se natječe,

- iznos koji se nudi izražen u kunama,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrde o podmirenim obvezama prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu,

- dokaz o upisu u sudski ili drugi registar (za pravne osobe i udruge građana),

- broj računa za slučaj povrata jamčevine,

- punomoć ako natjecatelji imaju punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno tko je zakonski zastupnik pravne osobe,

Osobe koje mogu ostaviti pravo na smanjene ponuđene cijene sukladno Odluci, ponudi uz gore navedeno trebaju priložiti:

  • Domovnicu za sve članove obitelji (ne stariju od 6 mj.),

-     Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o ne postojanju vlasništva ili suvlasništva na stanu odnosno obiteljskoj kući (za prijavitelja i njegovog supružnika ili izvanbračnog partnera),

-    Potvrdu Porezne uprave o ne prometovanju nekretninama zadnjih 15 godina (za prijavitelja i njegovog supružnika ili izvanbračnog partnera),

      -   Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika da prijavitelj i njegov supružnik ili izvanbračni partner nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca na području Republike Hrvatske i nisu ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu,

      -   Rodne listove za djecu.

VIII.

            Svaki ponuditelj za kupnju nekretnina dužan je na ime jamčevine uplatiti 10% od početne prodajne cijene navedene u natječaju.

Jamčevinu su dužni uplatiti u korist Proračuna Grada Vinkovaca br: HR7423900011848700005 (poziv na broj: HR24,7889-OIB).

            Ukoliko se ponuditelj natječe za više nekretnina potrebno je dostaviti odvojenu ponudu za svaku nekretninu u posebnoj omotnici i uplatiti jamčevinu pojedinačno za svaku nekretninu. Kupac pri kupnji može ostvariti popust samo za jednu nekretninu.

            Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća, a najpovoljnijem ponuditelju uračunava se u cijenu prilikom sklapanja ugovora.

IX.

Pisane ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ – «PRODAJA NEKRETNINA», putem pošte ili predajom osobno na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Vinkovci, Bana Jelačića 1.

X.

            Javno otvaranje ponuda održat će se 31. ožujka 2020. god. u 10,00 sati, u maloj vijećnici Grada Vinkovaca, Vinkovci, Bana J. Jelačića 1.

Natječaj je otvoren od dana objave i traje do početka otvaranja pisanih ponuda.

            Natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju i zakup gradskih nekretnina. Nepravodobne i nepotpune ponude odbacit će se.

XI.

            Natjecatelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od javnog bilježnika.

XII.

            Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će Gradonačelnik po prijedlogu Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih nekretnina.

            Gradonačelnik zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

            Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te staviti prigovor na zapisnik Povjerenstva i odluku Gradonačelnika u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

XIII.

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 8 dana od dana dostave odluke o najpovoljnijem ponuditelju s Gradom Vinkovcima sklopiti Ugovor.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili s Gradom ne sklopi ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od zakupa, te neće imati pravo na povrat jamčevine.

XIV.

Natječaj će se objaviti u “Vinkovačkom listu”, te na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca, a sve informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Bana J. Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 32 ili na telefon 032/337-215.

 

GRADONA ČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

Natječaj prodaja gradilišta po povoljnijim uvjetima