Objavljeno u Službene obavijesti, 17.11.2022.

Natejačaj za zakup drvenih kućica i zakup javnih provršina u svrhu organizacije manifestacije "Advent u Vinkovcima - Bajka na Bosutu"

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/22-01/141

URBROJ: 2196-4-2-22-2

Vinkovci, 15. studenog 2022. god.

 

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09), članka 57. i 64. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21), te Zaključaka KLASA: 940-01/22-01/141, URBROJ: 2196-4-2-22-1, od 15. studenog 2022. godine Gradonačelnik Grada Vinkovaca  r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

za zakup drvenih kućica i zakup javnih površina u svrhu organizacije 

manifestacije “Advent u Vinkovcima – Bajka na Bosutu„ 

 

I.

 

Raspisuje se natječaj za: 

 

a) Zakup drvenih kućica na dijelu k.č.br. 3354/1, k.o. Vinkovci, 

Trg Slobode (prostor ispred Hotela „Slavonija“) i to:

 

OZNAKA DRVENE KUĆICE

NAMJENA

POVRŠINA

u m²

POČETNI IZNOS NAKNADE

MK 1

ugostiteljstvo-

sve osim fast fooda

7.440,00 kn /

987,45 €

MK 2

ugostiteljstvo-

sve osim fast fooda

7.440,00 kn /

987,45 €

MK 3

ugostiteljstvo-

sve osim fast fooda

7.440,00 kn /

987,45 €

MK 4

prigodna prodaja

7.440,00 kn /

987,45 €

MK 5

prigodna prodaja

7.440,00 kn /

987,45 €

MK6

prigodna prodaja

7.440,00 kn /

987,45 €

MK 7

prigodna prodaja

7.440,00 kn /

987,45 €

 

Prigodna prodaja je prodaja rukotvorina, suvenira, božićnih ukrasa i domaćih proizvoda.

Ugostiteljstvo (sve osim fast fooda) je prodaja kukuruznih kokica, šećerne vune, kuhanog vina, bezalkoholnih pića, toplih napitaka i sl.

 

b) Podzakup drvenih kućica na dijelu k.č.br. 3354/1, k.o. Vinkovci,

Trg Slobode (prostor ispred Hotela „Slavonija“) i to:

 

OZNAKA DRVENE KUĆICE

NAMJENA

POVRŠINA

u m²

POČETNI IZNOS NAKNADE

VK 1

ugostiteljstvo-

sve vrste hrane i pića

5,04

9.374,40 kn /

1. 244,20 €

VK 2

ugostiteljstvo – 

sve vrste hrane i pića

5,04

9.374,40 kn /

1. 244,20 €

VK 3

ugostiteljstvo – 

sve vrste hrane i pića

5,04

9.374,40 kn /

1. 244,20 €

 

 

 

c) Zakup lokacija za postavljanje drvenih kućica na dijelu k.č.br. 3354/1, k.o. Vinkovci, Trg Slobode (prostor ispred Hotela „Slavonija“) i to:

 

OZNAKA 

LOKACIJE

NAMJENA

POVRŠINA

u m²

POČETNI IZNOS NAKNADE 

L 1

prigodna prodaja

3.720,00 kn /

493,72 €

L 2

ugostiteljstvo – 

sve vrste hrane i pića

15 

13.950,00 kn /

1.851,60 €

 

Prigodna prodaja je prodaja rukotvorina, suvenira, božićnih ukrasa i domaćih proizvoda.

 

d) Zakup javne površine u svrhu postavljanja zabavnog parka i to na:

  • dijelu k.č.br. 3354/1 i 6746/1, k.o. Vinkovci, u površini od 70,00 m²,

početnom iznosu jednokratne naknade od 3.220,00 kn / 427,37 €.

 

II.

 

Sastavni dio ovog Natječaja je skica lokacija.

 

Drvene kućice pod točkom  I. a) i b) i lokacije pod točkom I. c) i d)  imaju osiguran osnovni priključak struje, interneta i odvoz smeća, a daju se u zakup/podzakup na razdoblje od 09. prosinca 2022. godine do 08. siječnja 2023. godine.

III.

 

Ugovorna cijena zakupa/podzakupa plaća se u jednokratnom iznosu prilikom zaključenja Ugovora o zakupu/podzakupu.

 

IV.

 

Za štetu koju zakupnik/podzakupnik drvenih kućica iz točke I. a) i b) i lokacija pod c) i d) prouzroči trećim osobama ili zakupodavcu/podzakupodavcu ili koja nastane na susjednim objektima, odgovara zakupnik/podzakupnik, i on je u slučaju podnošenja odštetnog zahtjeva dužan istu preuzeti i podmiriti. Zakupnik/podzakupnik jamči zakupodavcu/podzakupodavcu oslobođenje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje po svim traženjima, zahtjevima, sudskim presudama i od svih vrsta rashoda u svezi s povredama, nesretnim slučajevima u procesu izvršenja zakupa/podzakupa, isključujući slučajeve kada je šteta nastala krivnjom zakupodavca/podzakupodavca.

 

Ako zakupodavac/podzakupodavac, po bilo kojem osnovu plati ili mu se naplati ova šteta na teret njegovih sredstava, zakupnik/podzakupnik ga je dužan obeštetiti za iznos plaćene štete, iznos sudskih i odvjetničkih troškova i za zakonsku zateznu kamatu, a  zakupodavac/podzakupodavac ima pravo namiriti se odbitkom odgovarajućeg iznosa od bilo koje situacije koju je ispostavio zakupnik/podzakupnik, odnosno na zakupodavcu/podzakupodavcu drugi prihvatljiv način.

 

V.

Zakupnici/podzakupnici moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti za čije se obavljanje prijavljuju. 

 

VI.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim propisima.

 

VII.

            Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos.

 

VIII.

            Neće biti uzete u razmatranje ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu. 

 

Neće biti uzete u razmatranje niti ponude ponuditelja: 

- pravne osobe u kojoj je sada ili je bio osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, te

- fizičke osobe koja je sada ili je bila osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba,

u pravnoj osobi koja je bila zakupnik gradske nekretnine, a nije uredno ispunila ugovorne obveze.

 

 

 

 

 

 

IX.

 

Pisana ponuda treba sadržavati:

- za fizičke osobe - ime i prezime, adresa, OIB,  

- za pravne osobe - naziv tvrtke, sjedište, OIB, 

- oznaku nekretnine za koju se natječe,

- iznos koji se nudi izražen u kunama,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrde o podmirenim obvezama prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu,

- potvrdu o stručnoj osposobljenosti – obrtnicu (za fizičke osobe), te

- dokaz o upisu u sudski ili drugi registar (za pravne osobe i udruge građana), 

- broj računa za slučaj povrata jamčevine,

- punomoć ako natjecatelji imaju punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno tko je zakonski zastupnik pravne osobe.

 

X.

 

            Svaki ponuditelj za zakupe/podzakupe na ime jamčevine dužni su uplatiti navedeni

iznos početne cijene zakupnine/podzakupnine. 

Jamčevinu su dužni uplatiti u korist Proračuna Grada Vinkovaca br: HR7423900011848700005 (poziv na broj: HR24,7889-OIB). 

 

            Ukoliko se ponuditelj natječe za više drvenih kućica ili lokacija potrebno je dostaviti odvojenu ponudu za svaku drvenu kućicu i svaku lokaciju u posebnoj omotnici i uplatiti jamčevinu pojedinačno za svaku.

            Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća, a najpovoljnijem ponuditelju uračunava se u cijenu prilikom sklapanja ugovora.

 

XI.

 

Pisane ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ – «ZAKUP DRVENIH KUĆICA » ili «PODZAKUP DRVENIH KUĆICA » ili «ZAKUP LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE DRVENIH KUĆICA» ili «ZAKUP LOKACIJE ZA ZABAVNI PARK» putem pošte ili predajom osobno na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Vinkovci, Bana Jelačića 1.

 

XII.

 

            Javno otvaranje ponuda održat će se 28. studenog 2022. god. u 10,00 sati, u Maloj vijećnici Grada Vinkovaca, Vinkovci, Bana J. Jelačića 1. 

Natječaj je otvoren od dana objave i traje do početka otvaranja pisanih ponuda.

 

            Natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju i zakup gradskih nekretnina. Nepravodobne i nepotpune ponude odbacit će se.

 

 

 

 

XIII.

 

            Natjecatelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od javnog bilježnika.

 

 

XIV.

 

            Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će Gradonačelnik po prijedlogu Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih nekretnina.

            Gradonačelnik zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

            Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te staviti prigovor na zapisnik Povjerenstva i odluku Gradonačelnika u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju. 

 

XV.

 

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 8 dana od dana dostave Odluke o najpovoljnijem ponuditelju s Gradom Vinkovcima sklopiti Ugovor.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili s Gradom ne sklopi ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od zakupa, te neće imati pravo na povrat jamčevine.

XVI.

 

Natječaj će se objaviti u “Vinkovačkom listu”, te na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca, a sve informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi: Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Bana J. Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 32 ili na telefon 032/337-213. 

 

 

 GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

Advent Skica