Objavljeno u Službene obavijesti, 20.05.2022.

N A T J E Č A J za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/22-01/71

URBROJ: 2196-4-2-22-1

Vinkovci, 18. svibnja 2022. god.

 

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 2. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09.), te Zaključaka KLASA: 944-15/11-01/27, URBROJ: 2188/01-02-11-1, od 12. travnja 2011. god., KLASA: 944-15/12-01/102, URBROJ: 2188/01-02-17-6, od 20. listopada 2017. god., KLASA: 940-01/19-01/122, URBROJ: 2188/01-02-20-7, od 27. siječnja 2020. god, KLASA: 940-01-20-01/38, URBROJ: 2188/01-02-20-9, od 14. listopada 2020. god., KLASA: 944-01/17-01/70,  URBROJ: 2196-4-5-22-5, od 11. travnja 2022. god., KLASA: 944-06/22-01/03,  URBROJ: 2196-4-2-22-2, od 19. travnja 2022. god., KLASA: 944-01/16-01/15,  URBROJ: 2196-4-2-22-4, od 20. travnja 2022. god., KLASA: 944-06/22-01/13,  URBROJ: 2196-4-2-22-2, od 02. svibnja 2022. god., KLASA: 940-01/21-01/71,  URBROJ: 2196-4-2-22-7, KLASA: 940-01/22-01/11,  URBROJ: 2196-4-2-22-7, KLASA: 944-15/21-01/60, URBROJ: 2196-4-2-22-6, svi od 16. svibnja 2022. god., KLASA: 940-01/22-01/36, URBROJ: 2196-4-2-22-7, KLASA: 940-01/20-01/68,  URBROJ: 2196-4-2-22-10, KLASA: 940-01/22-01/30,  URBROJ: 2196-4-2-22-7, svi od 17. svibnja 2022. god., Gradonačelnik Grada Vinkovaca  r a s p i s u j e

 

 

N A T J E Č A J

za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca 

 

I.

Raspisuje se natječaj za: 

 

  1. Prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca i to:

 

a) Prodaja gradilišta u ulici H. D. Genschera:

 

- k.č.br. 5627/34 Oranica u ul. H. D. Genschera sa 735 m2, po početnoj cijeni od 272.000,00 kn,

- k.č.br. 5627/35 Oranica u ul. H. D. Genschera sa 740 m2, po početnoj cijeni od 274.000,00 kn,

- k.č.br. 5627/36 Oranica u ul. H. D. Genschera sa 746 m2, po početnoj cijeni od 276.000,00 kn, sve upisane u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci.

 

Namjena parcela prema GUP-u grada Vinkovaca je «M2 – MJEŠOVITA - PRETEŽITO POSLOVNA“.

 

 

            b) Prodaja garaža u ulici Ivana Mažuranića koje se nalaze u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 523/3 Zgrada br. 6 i 8 u ul. I. Mažuranića sa 362 m², upisanoj u zk.ul.br. 9139, k.o. Vinkovci i to: 

 

            - garaže br. 1, u podrumu, ulaz broj 6, ukupne površine 21,31 m², etažno vlasništvo u 150/10000 dijela (E-1), po početnoj cijeni od 72.300,00 kuna

            - garaže br. 2, u podrumu, ulaz broj 8, ukupne površine 21,31 m², etažno vlasništvo u 150/10000 dijela (E-10), po početnoj cijeni od 72.300,00 kuna.

 

c)  k.č.br. 1811/5 Kuća br. 24 E i dvorište u ul. K. Zvonimira sa 73 m², upisana u zk.ul.br. 476, k.o. Vinkovci po početnoj cijeni od 31.200,00 kuna.

            U naravi radi se o zemljištu na dijelu kojeg su izgrađeni objekti, za koje je vlasnik ishodio akt o legalizaciji. Predmet prodaje nisu objekti nego samo zemljište.

 

d)  ½ dijela k.č.br. 1289/2 Oranica u ul. K. Zvonimira sa 576 m², upisana u zk.ul.br. 9205, k.o. Vinkovci, po početnoj cijeni od 70.500,00 kuna.

Prema GUP-u grada Vinkovaca predmetna nekretnina nalazi se u namjeni „S1 – STAMBENA OBITELJSKA“.   

 

e)  k.č.br. 579/2 Oranica u ul. M. Marulića sa 360 m², upisana u zk.ul.br. 2332, k.o. V. N. Selo po početnoj cijeni od 31.600,00 kuna.

Prema važećem GUP-u Grada Vinkovaca predmetna parcela nalazi se u namjeni „S1-STAMBENA-OBITELJSKE KUĆE“.

 

f) k.č.br. 471 Oranica u mjestu sa 777 m², upisana u zk.ul.br. 303, k.o. V. N. Selo, po

početnoj cijeni od 64.100,00 kuna.

Namjena gradske parcele prema Generalnom urbanističkom planu Grada Vinkovaca je „S1 - STAMBENA - OBITELJSKA“.

 

g) k.č.br. 243 Kuća i dvorište sa 915 m², upisana u zk.ul.br. 1343, k.o. Mirkovci, po početnoj cijeni od 46.300,00 kuna. Nekretnina je u ruševnom stanju.

Prema Prostornom planu uređenja grada Vinkovaca nekretnina se nalazi unutar građevinskog područja naselja Mirkovci u namjeni „RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA NASELJA – GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - IZGRAĐENO“.

 

Gore navedene nekretnine prodaju se po načelu „viđeno – kupljeno“.

Ugovorna cijena nekretnina i iznos troška procjene tržišne vrijednosti nekretnine plaća se u jednokratnom iznosu u roku 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. 

            Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini izvršit će se u zemljišnoj knjizi nakon predočenja dokaza o uplaćenom cjelokupnom iznosu ugovorne cijene nekretnine i troška procjene tržišne vrijednosti nekretnine.

Porez na promet nekretnina i druge obveze, trošak procjene tržišne vrijednosti nekretnina, te trošak ovjere kod javnog bilježnika snosi kupac.

 

 

 

 

2. Davanje u zakup lokacija za postavljanje montažnog kioska, na vremenski period od 5 godina i to na dijelu:

 

  1. k.č.br. 1593/11 Ulica Zvonarska sa 4686 m², upisane u zk.ul.br. 9321, II. zona,

lokacija br. 1, u površini od 12,00 m², u svrhu obavljanja djelatnosti - priprema i prodaja brze prehrane, po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 960,00 kuna,

 

b) k.č.br. 2769 Dvorište u ul. V. Nazora sa 989 m2, upisana u zk.ul.br. 243, I. zona, lokacija br. 3, u površini od 6,00 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 600,00 kuna, 

 

c) k.č.br. 6682 Ulica A. Starčevića  sa 14583 m2, upisane u zk.ul.br. 9056, k.o. Vinkovci, II. zona, u površini od 6,00 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 480,00 kuna

 

d) k.č.br. 411/1 Prostor oko zgrada u Zagrebačkoj ulici sa 16802 m2, upisana u zk.ul.br. 9961, II. zona, u površini od 11,52 m2u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od  921,60 kuna, 

 

e) k.č.br. 767/78 Ulica Ohridska sa 18850 m2, upisana u zk.ul.br. 9314, II. zona, u površini od 8,10 m2u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 648,00 kuna.

 

Zakupnici navedenih lokacija obvezni su sve potrebne priključke kioska na infrastrukturu ishoditi i izvesti o svom trošku, sukladno uvjetima davatelja usluga, bez prava na povrat uloženih sredstava.

 

 

            3. Davanje u zakup lokacija za postavljanje oglasnih panoa, na neodređeno vrijeme - po jedan oglasni pano i to na dijelu: 

 

  1. k.č.br. 6280/1 Put Kanovci sa 6064 m2, upisane u zk.ul.br. 9305, kao vlasništvo

Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta.

 

            b) k.č.br. 6305/2 Put Kanovci sa 1657 m2, upisane u zk.ul.br. 1, k.o. Vinkovci, kao javno dobro u općoj uporabi, vlasništvo Grada Vinkovaca.

 

            c) k.č.br. 3752 Groblje u ul. B. Jelačića sa 8024 m2, upisane u zk.ul.br. 2249, kao vlasništvo Grada Vinkovaca.

 

d) k.č.br. 2098/3 Oranica u Dugoj ulici sa 399 m2, upisane u zk.ul.br. 7428, vlasništvo Grada Vinkovaca. Reklamni pano može se postaviti na način da je vanjski rub panoa udaljen minimalno 1,5 metara od ruba nogostupa.

 

           e) k.č.br. 5627/25 Oranica u ul. H.D. Genschera sa 6071 m2, upisane u  zk.ul.br. 7428, vlasništvo Grada Vinkovaca. Reklamni pano može se postaviti na način da je vanjski rub panoa udaljen minimalno 1,5 metara od ruba kolnika ceste.

 

            f) k.č.br. 6188/3 Ulica V. Gortana sa 939 m2, upisane u zk.ul.br. 9059, vlasništvo Grada Vinkovaca, javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstana cesta. Reklamni pano može se postaviti okomito na os ceste, na način da je vanjski rub panoa udaljen minimalno 1,5 metara od ruba kolnika ceste.

 

g) k.č.br. 2073/1 Put u Lapovačkoj ulici sa 636 m2, upisane u zk.ul.br. 9305, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovaca, javno dobro u općoj uporabi - nerazvrstana cesta. Reklamni pano može se postaviti min. 1,0 m od ruba nogostupa. 

            Oglasni pano koji se nalazi na lokaciji nije predmet natječaja nego samo lokacija.

 

Početni iznos godišnje zakupnine za gore navedene lokacije iznosi 150,00 kn/m2 površine panoa (ako je pano dvostrani plaća se za svaku stranu). Reklamni pano može biti oglasne površine do 12 m2.

Ponuditelji su dužni u ponudi navesti površinu i vrstu (jednostrani/dvostrani) panoa koji namjeravaju postaviti.

           Zakupnici gore navedenih lokacija obvezni su oglasne panoe postaviti u skladu sa važećim propisima i pravilima struke, te u tu svrhu ishoditi sve potrebne dozvole, suglasnosti i priključke na infrastrukturu, te isto izvesti o svom trošku, bez prava na povrat uloženih sredstava.

 

 

4. Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vinkovaca u svrhu obrade i to:

 

  • k.č.br. 4458/1 Oranica Blato sa 953 m2, upisana u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci na

određeno vrijeme – do privođenja iste namjeni, po početnom iznosu zakupnine od 476,50 kuna godišnje.

Parcela se daje u zakup u viđenom stanju.

 

 

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim propisima.

 

III.

            Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos.

 

IV.

            Neće biti uzete u razmatranje ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu. 

 

Neće biti uzete u razmatranje niti ponude ponuditelja: 

- pravne osobe u kojoj je sada ili je bio osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, te

- fizičke osobe koja je sada ili je bila osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba,

u pravnoj osobi koja je bila zakupnik gradske nekretnine, a nije uredno ispunila ugovorne obveze.

 

V.

Pisana ponuda treba sadržavati:

- za fizičke osobe - ime i prezime, adresa, OIB,  

- za pravne osobe - naziv tvrtke, sjedište, OIB, 

- oznaku nekretnine za koju se natječe,

- iznos koji se nudi izražen u kunama,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrde o podmirenim obvezama prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu,

- potvrdu o stručnoj osposobljenosti – obrtnicu (za fizičke osobe), te

- dokaz o upisu u sudski ili drugi registar (za pravne osobe i udruge građana),

- broj računa za slučaj povrata jamčevine,

- punomoć ako natjecatelji imaju punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno tko je zakonski zastupnik pravne osobe.

 

VI.

            Svaki ponuditelj za kupnju nekretnina dužan je na ime jamčevine uplatiti 10% od početne prodajne cijene navedene u natječaju, a ponuditelji za zakupe nekretnina na ime jamčevine dužni su uplatiti navedeni iznos početne cijene zakupnine. 

            Ponuditelji za zakup lokacija za oglasni pano dužni su uplatiti navedeni iznos početne cijene zakupnine prema veličini i vrsti panoa.

Jamčevinu su dužni uplatiti u korist Proračuna Grada Vinkovaca br: HR7423900011848700005 (poziv na broj: HR24,7889-OIB). 

 

            Ukoliko se ponuditelj natječe za više nekretnina potrebno je dostaviti odvojenu ponudu za svaku nekretninu u posebnoj omotnici i uplatiti jamčevinu pojedinačno za svaku nekretninu.

            Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća, a najpovoljnijem ponuditelju uračunava se u cijenu prilikom sklapanja ugovora.

 

VII.

Pisane ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ – «PRODAJA NEKRETNINA» ili «ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA» ili «ZAKUP LOKACIJE ZA KIOSK» ili „ZAKUP LOKACIJE ZA OGLASNI PANO“ ili «ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA OBRADU» putem pošte ili predajom osobno na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Vinkovci, Bana Jelačića 1.

 

VIII.

            Javno otvaranje ponuda održat će se 06. lipnja 2022. god. u 10,00 sati, u maloj vijećnici Grada Vinkovaca, Vinkovci, Bana J. Jelačića 1. 

Natječaj je otvoren od dana objave i traje do početka otvaranja pisanih ponuda.

 

            Natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju i zakup gradskih nekretnina. Nepravodobne i nepotpune ponude odbacit će se.

 

 

 

 

 

IX.

            Natjecatelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od javnog bilježnika.

 

X.

            Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će Gradonačelnik po prijedlogu Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih nekretnina.

            Gradonačelnik zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

            Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te staviti prigovor na zapisnik Povjerenstva i odluku Gradonačelnika u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju. 

 

XI.

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 8 dana od dana dostave odluke o najpovoljnijem ponuditelju s Gradom Vinkovcima sklopiti Ugovor.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili s Gradom ne sklopi ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od zakupa, te neće imati pravo na povrat jamčevine.                                  

         

XII.

Natječaj će se objaviti u “Vinkovačkom listu”, te na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca, a sve informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi: Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Bana J. Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 32 ili na telefon 032/337-215. 

 

 

           GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                    Ivan Bosančić, mag. oec.