Objavljeno u Službene obavijesti, 30.04.2019.

Lokacijska dozvola - EKSPLOATACIJSKO POLJE CIGLARSKE GLINE "ERVENICA"

Lokacijska dozvola

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000001

URBROJ: 2188/01-09-19-0021

Vinkovci, 19.04.2019.

Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Dilj d.o.o., Ciglarska 33, 32100 Vinkovci, OIB 60248788788, po opunomoćeniku SPP d.o.o. iz Varaždina, Trstenjakova 3, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17. i 114/18.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

 

 1. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

                 EKSPLOATACIJSKO POLJE CIGLARSKE GLINE "ERVENICA" površine 31ha 6264m na dijelovima:

                 - k.č. broj 6341, k.č. broj 6342/1 i k.č. broj 6345/1 sve u k.o. Vinkovci II (Vinkovci), na području Grada Vinkovaca, te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:

                 Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole oznake T.D. 02/18 od 12.2018.godine, ovlašteni projektant Marina Kögl, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 370 (ARHITEKTBIRO KőGL d.o.o. HR-42000 Varaždin, Jalkovečka Ulica 10, OIB 19288317398), koji se sastoji od 1 MAPE.

                 Za predmetno eksploatacijsko polje ne određuje se građevna čestica već se određuje obuhvat zahvata u prostoru, čija je situacija prikazana na ortofoto karti sa uklopljenim službenim katastariskim planom u M1: 2500 izrađenoj po Zemljomjer d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 35, ovlašteni inženjer Željko Grgić, ing. geod., koja je sastavni dio Idejnog projekta.

                 Na EKSKLOATACIJSKOM POLJU „ERVENICA“, izdvojene su dvije vrste gline: „glina I“ – ista nije mineralna sirovina i „glina II“ koja predstavlja mineralnu sirovinu.

                 Ekspolatacijski obujam „glina II“ iznosi 1 940 766 m3, po dubini površinski kop „Ervenica“ je ograničen dubinom istažnih radova, a najniže do razine 72,0m, a procijenjen vijek ekspolatacije iznosi 19, 4 godine.

                  Potvrđena količina i kakvoća rezervi mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju ciglarske gline „Ervenica“  u 1 000 m3  prema Rješenju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina KLASA: UP/I-310-01/16-03/187 URBROJ: 526-04-02/2-16-04 od 23. prosinca 2016. godine,iznosi 1 940 766 m3.

 1. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela

-     Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 10 000 Zagreb, Radnička cesta 80 – Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš KLASA: UP/I-351-03/17-02/32 URBROJ: 517-06-2-1-1-18-17 od 27. 06. 2018. godine ( doneseno na temelju izrađene studije o utjecaju na koliš),

-     Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 10 000 Zagreb, Radnička cesta 80 - Rješenje KLASA: UP/I-612-07/17-60/62, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4, od 04. 04. 2017. godine, (planirani zahvat je prihvatljiv za ekološku mrežu),

-     Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 10 000 Zagreb, Radnička cesta 80 - Posebni uvjeti/uvjeti zaštite prirode, KLASA: 612-07/18-63/620, URBROJ: 517-05-2-2-18-2, od 25.09.2018.godine,

-     Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, 10 000 Zagreb, Radnička cesta 80 - Mišljenje, KLASA: 351-03/18-01/357, URBROJ: 517-03-1-2-18-2, od 17.10.2018.godine,

-     Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Vinkovci, 32 100 Vinkovci, Glagoljaška 27A - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/18-03/1031, URBROJ: 534-07-4-3-7/1-18-2, od 21.09.2018.godine, (nemaju posebnih uvjeta),

-     Ministarstvo poljoprivrede, 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/1095, URBROJ: 525-07/0375-18-2, od 15.10.2018.godine,

-     Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru - Posebni uvjeti zaštite nepokretnog kulturnog dobra, KLASA: 612-08/18-23/4659, URBROJ: 532-04-02-19/2-18-3, od 28.09.2018.godine, Rješenje (prethodno odobrenje), KLASA: UP/I-612-08/19-04/0087 URBROJ: 532-04-02-19/1-19-4 od 31. 01. 2019. godine,

-     Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, 35 000 Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22 - Vodopravni uvjeti, KLASA:325-01/18-18/0001662, URBROJ: 374-3101-1-18-2, od 27.09.2018.godine,

-     Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Osijek, Tehnička ispostava Osijek, 31 000 Osijek, Vukovarska 122 - Posebni uvjeti građenja, KLASA: 340-09/18-05/585, URBROJ: 345-553/494-18-3 KJ od 23.10.2018. godine,

-     Županijska uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije, 32 100 Vinkovci, Josipa Kozarca 10 - Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/18-05/65, URBROJ: 2188/1-06-03/03-18-2, od 25.09.2018. godine, (nemaju posebnih uvjeta),

 1. -     HŽ Infrastruktura d.o.o., 10 000 Zagreb, Mihanovićeva 12 - Posebni uvjeti gradnje,   RK broj: 800/18, od 10.10.2018. godine, (nemaju posebnih uvjeta),

 

-     Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, 10 000 Zagreb, R.F.Mihanovića 9 - Posebni uvjeti gradnje KLASA: 361-03/18-01/7109, URBROJ: 376-10-18-2, od 24.09.2018.godine,

-     HRVATSKI TELEKOM d.d. Sektor pristupnih mreža, Odjel upravljanja elektorničkom kominikacijskom infrastrukturom R. F. Mihanovića 9, Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) oznake T43-47386461-18 od 04. 10. 2018. godine, 

-     OT-OPTIMA TELEKOM d.d.Bani 75A, Buzin, 10010 Zagreb, Izjava o položaju EK infrastrukture u zoni zahvata, Broj: OT-32-302/18 od 16. 10. 2018. godine,

-     A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, 10 000 Zagreb, Izjava o položaju elektroničkih komunaikacijskih kabela od 16. 10. 2018. godine, (nemaju položene infrastrukture),

-     Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek, 31 000 Osijek, Vukovarska cesta 217 - Posebni uvjeti građenja Broj: 300200103/2254/18VE, od 15.10.2018. godine,

-     HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Vinkovci - Posebni uvjeti bez priključenja broj: 400900-181516-0013, od 27.09.2018. godine,

-     VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. 32 100 Vinkovci, Dragutina Žanića –Karle, 47A, Dopis oznake: DOK20181003-0007 od 03. 10. 2018. godine, (nemaju posebnih uvjeta građenja),

-      PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o Vinkovci, 32 100 Vinkovci, Ohridska 17- Dopis oznake 1859/2018 od 26. 09. 2018. godine, (nemaju posebnih uvjeta priljučenja ni građenja),

-     Grad Vinkovci, Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada - Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/18-01/138 URBROJ: 2188/01-08-18-2 od 25. 09. 2018.

 1. Predmetni zahvat u prostoru prihvltljiv je za okoliš uz primjenu zakonom propisanih i rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša određenih u Rješenju o prihvatljivosti za okoliš Ministarstva zaštite okoliša i energetike, 10 000 Zagreb, Radnička cesta 80 KLASA: UP/I-351-03/17-02/32 URBROJ: 517-06-2-1-1-18-17 od 27. 06. 2018. godine.
 2. Spisu je priloženo:

- Izjava sačinjena po Zemljomjer d.o.o. Vinovci, Glagoljaška 35, Željku Grgić, ing. geod., dana 06. 02. 2019. godine, kojom se potvrđuje da se prilikom izrade Idejnog projekta za eksploatacijsko polje Ervenica oznake T.D. 02/18 pojavila nova k.č. broj 6345/1 u k.o. Vinovci II. Do ovoga je došlo jer je katastar Vinkovci ranije koristio HDKS sustav a danas koristi HTRS96/TM sustav. Granice i vršne točke eksploatacijskog polja „Ervenica“se nisu mijenjale od 2013. godine a pojavljivanje k.č. broj 6345/1 u obuhvatu zahvata je samo zbog promjene koordinativnog sustava korištenja katastra u Vinkovcima,

 1. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi Ugovor o koncesiji za eksploataciju predmetne mineralne sirovine na ekspolatacijskom polju, od strane nadležnog tijela za rudarstvo.

VII.   Glavni rudarski projekt, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje Ugovora o koncesiji mora biti usklađen s ovom lokacijskom dozvolom, posebnim zakonima  i propisima donesenim temeljem tih zakona: Za navedenu usklađenost odgovoran je projektant.

VIII. Prije početka rudarskih radova potrebno je izgraditi priključak na nerazvrstanu cestu Vinkovci Cerić što u naravi čini k.č. broj 6183/1 upisanu u z.k.ul. broj 9250 k.o. Vinkovci i k.č. broj 6345/1 put Ervenica upisan u z.k.ul. broj 9683 k.o. Vinkovci temeljem akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji, kako je to prikazano u Idejnom projektu iz točke I. izreke.

 1.  Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje Ugovora o koncesiji.
 2. Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva za još dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju, te drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

 

Obrazloženje

 

Podnositelj, Dilj d.o.o., Ciglarska 33, 32100 Vinkovci, OIB 60248788788, po opunomoćeniku SPP d.o.o. iz Varaždina, Trstenjakova 3, je zatražio podneskom zaprimljenim u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Uprava za dozvole državnog značaja dana 05. 12. 2018. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

                 – EKSPLOATACIJSKO POLJE CIGLARSKE GLINE "ERVENICA" površine 31ha 6264mna k.č. broj 6341, k.č. broj 6342/1 i k.č. broj 6345/1 sve u k.o. Vinkovci II (Vinkovci ).

 

            Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, dopisom KLASA: UP/I-350-05/18-01/000197 URBROJ: 531-06-1-1-1-18-0003 od 07. 12. 2018. godine, a temeljem Odluke o prijenosu nadležnosti na daljnje postupanje, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000197 URBROJ: 531-06-1-1-1-18-0002 od 07. 12. 2018. godine, dostavilo je kompletan spis ovom Upravnom odjelu - Dilj d.o.o., HR-32100 Vinkovci, Ciglarska 33, zastupan po SPP d.o.o. iz Varaždina, Trstenjakova 3 - zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Eksploatacijsko polje ciglarske gline „ERVENICA“ na području Grada Vinkovaca i isti je urudžbiran dana 03. 01. 2019. godine.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

a)  priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole,

b)  elektronički zapis popisa kordinata lomnih točaka koje određuju granice obuhvata predmetnog zahvata u „GML“ formatu,

c)  posebne uvjete iz točke II. izreke ove dozvole.

d)  priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima:

–  Izjava projektanta od 3. prosinca 2018. godine, o usklađenosti Idejnog projekta oznake T.D. 02/18, s prostornim planom, izdana po ovlaštenom projektantu Marina K KőGL, dipl. ing. arh., broj ovlaštenja A 370.

e)   Priložena je Potvrda o usklađenosti s prostornim planovima za EKSPLOATACIJSKO POLJE CIGLARSKE GLINE „ERVENICA“ na lokaciji Ervenica, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Uprava za dozvole državnog značaja Sektor lokacijskih dozvola i investicija KLASA: 350-02/16-02/66 URBROJ: 531-06-1-1-2-17-6 od 24. 03. 2017. godine,

f)    Priložena je Suglasnost Grada Vinkovaca, Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada KLASA: 340-01/17-01/14 URBROJ: 2188/01-08-17-2 od 14. srpnja 2017. Godine, za priključak EP ERVENICA na nerazvrstanu cestu,

g)  Rješenje Ureda državne uprave u Vukovarsko–srijemskoj županiji Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Vukovar KLASA: UP/I0-310-01/09-01/1 Urbroj: 2196-01-02-02/2-09-8 od 22. 04. 2009., kojim se odobrilo trgovačkom društvu DILJ industrija građevinskog materijala d.o.o., Vinovci, Ciglarska 33, eksploatacijsko polje „Erenica“ u Vinkovcima za eksploataciju ciglarske gline, koje je oblika nepravilnog sedmerokuta veličine 55,82ha.

h)  Rješenje Ureda državne uprave u Vukovarsko–srijemskoj županiji Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Vukovar KLASA: UP/I0-310-01/13-01/01 URBROJ: 2196-01-02-02/2-13-4 od 07. 08. 2013. godine, kojim je  odobreno smanjenje eksploatacijskog polja „Ervenica“ na veličinu od 31ha 6264m2,, koje je u sastavu Idejnog projeka.

i)    nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje.

j)    Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš Ministarstva zaštite okoliša i energetike, 10 000 Zagreb, Radnička cesta 80, KLASA: UP/I-351-03/17-02/32 URBROJ: 517-06-2-1-1-18-17 od 27. 06. 2018. godine.

k)  Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, 10 000 Zagreb, Radnička cesta 80 -   KLASA: UP/I-612-07/17-60/62, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4, od 04. 04. 2017. godine o pšrihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,

l)    utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela.

m)  priložen je dokaz pravnog interesa:

- Izvadak iz zemljišne knjige za k.č. broj 6341 i 6342/1 obje upisane u z.k.ul. broj 7707 k.o. Vinkovci kojim se potvrđuje da su iste u vlasništvu REPUBLIKE HRVATSKE, izdan pod brojem 32692/2018 dna 13. 11. 2018. godine,

- Izvadak iz zemljišne knjige za k.č. broj 6345/1 upisane u z.k.ul. broj 9683 k.o. Vinkovci kojim se potvrđuje da je ista JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPOTREBI, izdan pod brojem 32694/2018 dana 13. 11. 2018. godine,

-     Suglasnost Ministarstva državne imovine u postupku ishođenja Lokacijske dozvole za eksploatacijsko polje ciglarske gline "ERVENICA" za k.č. broj 6341 i 6342/1 upisane u z.k.ul. broj 7707 k.o. Vinkovci u vlasništvu Republike Hrvatske i k.č. broj 6345/1 upisana u z.k.ul. broj 9683 k.o. Vinkovci, javno dobro u općoj upotrebi, KLASA: 361-03/19-01/171 URBROJ: 536-03-02-03/02-19-03 od 21. 03. 32019. godine,

 

- Suglasnost oznake: 400900101/1324/19MZ od 11. 3. 2019. godine, HEP d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, po punomoćniku HEP ODS Elektra Vinkovci u Vinkovcima, Ulica kralja Zvonimira 96, zastupana po Vladimiru Čavlović, dipl. ing. el., u čiju korist je uknjižena stvarna služnost na k.č. broj 6345/1 u k.o. Vinkovci, sa Eksploatacijskim poljem Ervenica za eksploataciju ciglarske gline prema Idejnom projektu sačinjenom po ARHITEKTBIRO KŐGL d.o.o. HR-42000 Varaždin, oznaka projekta T. D. 02/18 od prosinca 2018. godine,  

- Zaključak Grada Vinkovci KLASA: 940-01/19-01/19 URBROJ:  2188/01-02-19-7 od 16. 04. 2019. godine, kojim se daje suglasnost trgovačkom društvu DILJ d.o.o. Vinkovci, Ciglarska 33, u svrhu ishođenja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - Eksploatacijsko polje ciglarske gline "ERVENICA" na dijelovima parcela u k.o. Vinkovci i to: k.č. broj 6341, 6342/1 i 6345/1, prema Idejnom projektu sačinjenom po ARHITEKTBIRO KŐGL d.o.o. HR-42000 Varaždin, oznaka projekta T. D. 02/18 od prosinca 2018. godine, 

 

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

a)  u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija

b)  utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela

c)  uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:

-    Prostorni plan uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ grada Vinkovaca broj: 7/2004.),

-    Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj: 5/2016.),

     Dopuna prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj 9/17.)

Navedeni prostorni planovi se sastoje od tekstualnog i grafičkog dijela.

Uvidom u kartografske prikaze istih planova, utvrđeno je

 -   Prostorni plan uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ grada Vinkovaca broj: 7/04.)

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA – RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA NASELJA – predmetne čestice su izvan granica građevinskog područja – RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA IZVAN NASELJA - OSOBITO VRIJEDNO OBRADIVO TLO, preko istih dijelom prelazi državna cesta,

Izmjena i dopuna Prostornog plana grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj: 5/2016.),

1.  KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA – k.č. broj 6341, k.č. broj 6342/1 i k.č. broj 6345/1 sve u k.o. Vinkovci II, su unutar granica grada, u području RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA IZVAN NASELJA – PLANIRANE POVRŠINE ZA ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA, glinište E3, dijelom u P1 OSOBITO VRIJEDNO OBRADIVO TLO,. a preko dijela k.č. broj 6341 i k.č. broj 6345/1 je planirana državna cesta,

-    Dopuna prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj 9/17.)

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA 4B Naselje Vinkovci (istočni dio), Zalužje, Arheološki park Kamenica, Groblje-Sjever, Gospodarska zona Žankovac, Gospodarska Zona Gubec, Gospodarska zona uz planirani višenamjenski kanal Dunav – Sava, Gospodarska Zona Vinkovci, Gospodarska zona Jošine, Gospodarska zona Zalužje 2, Gospodarska zona Zalužje 3, Sportsko-rekreacijska zona uz planirani višenamjenski kanal Dunav-Sava i Ugostiteljsko-turistička zona Tena – k.č. broj 6341, k.č. broj 6342/1 i k.č. broj 6345/1 sve u k.o. Vinkovci II, su unutar granica grada, u području RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA IZVAN NASELJA – PLANIRANE POVRŠINE ZA ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA, glinište E3, dijelom P1 OSOBITO VRIJEDNO OBRADIVO TLO,. a preko dijela k.č. broj 6341 i k.č. broj 6345/1 je planirana državna cesta,

Planirani zahvat u prostoru je u namjeni -  GLINIŠTE  E3.

Zahvat iz točke. I izreke je u skladu sa člankom 6. točkom 2., čl. 180. st. 1, 198.,  čl. 199. i čl. 200. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ grada Vinkovaca broj: 7/2004., 5/2016 i 9/17. ),

 

d)  idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova

e)  ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja.

 

f)   strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/19-01/000001 URBROJ: 2188/01-09-19-0008 od 12. 02. 2019. godine, da izvrše uvid u spis predmeta za dan 27. 02. 2019. godine, o čemu je sačinjen Zapisnik KLASA: UP/I-350-05/19-01/000001 URBROJ: 2188/01-09-19-0012.

Na zapisnik su izjavili:

               Marica Vidić dipl. iur., predstavnik GRADA VINKOVCI, HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1, OIB 67648791479, „Po uvidu u naprijed navedeni Idejni projekt i nakon održane rasprave, o namjeravanom zahvatu Grad Vinkovci će se očitovati u pisanom obliku“.

               Isto je i učinjeno i spisu je priložen naprijed navedeni Zaključak Grada Vinkovci KLASA: 940-01/19-01/19 URBROJ: 2188/01-02-19-7 od 16. 04. 2019. godine, kojim se daje suglasnost za predmetni zahvat u prostoru.

               Slađana Opačić, viša državnoodvjetnička savjetnica u Građanskom-upravnom odjelu Općinskog državnog odvjetništva u Vinkovcima, HR-32100 Vinkovci, Trg bana Šokčevića 7: „Općinsko državno odvjetništvo nije nadležno za davanje suglasnosti na k.č. broj 6345/1 u k.o. Vinkovci II, već je za isto nadležno Ministarstvo državne imovine, kojem je već ranije upućen dopis za davanje očitovanja o predmetnom zahvatu i preslika istog nam je dostavljena na znanje.“.

                Po dobivanju Suglasnosti Ministarstva državne imovine KLASA: 361-03/19-01/171 URBROJ: 536-03-02-03/02-19-03 od 21. 03. 32019. godine, Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima,  dostavlja ovom Upravnom odjelu dopis broj: R-DO-76/2019-5 od 10. 04. 2019. godine i istim prepušta ovom upravnom odjelu daljnje postupanje i odlučivanje u predmetu.     

 

 1.                Ivan Vujeva, dr. vet. med., predstavnik Grada Vinkovaca, Upravnog odjela gospodarstva, HR-32100 Vinkovci, Ulica kralja Zvonimira 1, u čijoj je nadležnosti utvrđivanje i provođenje plana gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske je izjavio: “Temeljem ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvaske na području grada Vinkovaca sklopljenog između Republike Hrvatske i Mate Šarčević iz Nuštra, Kolodvorska 17, KLASA: 320-02/11-01/417 URBROJ: 2188/02-02-11-2 dana 17. 10. 2011. godine, dana je u zakup k.č. broj 4580 u površini od 43ha 89a 40m2, a kojoj danas odgovaraju između ostalih i k.č. broj 6341 i 6342, presliku istog ugovora prilažem u spis, kao i Rješenje Općinskog suda u Vinkovcima, Zemljišnoknjižni odjel broj Z-7444/12 od 18. 12. 2012., a zbog gradnje zaobilaznice došlo je do podijele k.č. broj 6342 u k.o. Vinkovci II na k.č. broj 6342/1 i k.č. broj 6342/2.    Prema naprijed sklopljenom ugovoru i današnjim katastarskim česticama, zakuporimatelj Mato Šarčević je u posjedu k.č. broj 6341 i 6342/1 obje u k.o. Vinkovci“.

 

               Šarčević Božidar, Hrvatskih branitelja 17, Nuštar, sin zakupoprimatelja Mate Šarčević, izjavljuje: “Moj otac Mato Šarčević je sklopio naprijed navedeni ugovor o zakupu za današnje k.č. broj 6341 i 6342/1 obje u k.o. Vinkovci II.

Isti nije mogao pristupiti na današnji uvid u spis, pa pristupam umjesto njega, a naknadno ću priložiti punomoć. U cijelosti sam upoznat sa predmetom postupka, izvršio sam uvid u Idejni projekt, nemam ništa protiv zahvata u prostoru, ali na cijelim površinama je zasijana pšenica i zbog toga molim da me se izvjesti o daljnjim postupcima kako zbog skidanja usjeva tako i radi daljnje pripreme zemljišta“.   

Spisu je naknadno priložena Punomoć kojom Mato Šarčević iz Nuštra, Hrvatskih branitelja 17 OIB: 58233625518, opunomoćuje Božidara Šarčević iz Nuštra, Hrvatskih branitelja 17, za zastupanje u ovom postupku, ovjerena kod javnog bilježnika Nikole Vulić, Vinkovci, pod brojem OV-1414/2019 dana 21. 03. 2019.

 

Investitor, Dilj d.o.o., HR-32100 Vinkovci, Ciglarska 33, OIB 60248788788, zastupan po SPP d.o.o. iz Varaždina, Trstenjakova 3, direktor mr. sc. Jakov Pranjić, dipl. ing. rud., direktor, je izjavio: „Nemamo primjedbi na provedeni postupak uvida u spis, samo izjavljujemo da čestica k.č. broj 6345/1 u k.o. Vinkovci II, nije prepreka za izdavanje lokacijske dozvole, ishođenje služnosti i ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina“.

 

Uvidu u spis se nisu odazvali:

 

 1. Ministarstvo državne imovine, HR-10000 Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10,  
 2. PIK Vinkovci d.d. Vinkovci, Matije Gupca 130 kao pravni slijednik ERVENICA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE, GLAGOLJAŠKA 16,
 3. HEP D.D. ZAGREB, HR-10000 Zagreb, ULICA GRADA VUKOVARA 37.

 

MINISTARSTVO KULTURE Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Vukovaru, HR-32000, Županijska 5, se nije odazvalo na današnju raspravu, ali spisu dostavljaju  Očitovanje KLASA: UP/I-612-08/19-04/0087 URBROJ: 532-04-02-19/1-19-6 od 18. 02. 2019. godine, kojim se potvrđuje da su isti u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdali Posebne uvjete KLASA: 612-08/18-23/4659 URBROJ: 532-04-02-19/2-18-3 od 28. 09. 2018 i Prethodno odobrenje KLASA: UP/I-612-08/19-04/0087 URBROJ: 532-04-02-19/1-19-4 od 31. 01. 2019.

            Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 25.000,00 kuna na račun broj HR7423900011848700005 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 35,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

 

PROČELNIK

Mario Naglić, dipl.iur.

 

 

 

DOSTAVITI:

 1. Dilj d.o.o., Ciglarska 33, 32100 Vinkovci, HR-32100 Vinkovci, po opunomoćeniku SPP d.o.o. iz Varaždina, Trstenjakova 3, sa idejnim projektom u dva primjerka

 

 1. Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, HR-32100 Vinkovci, bana Josipa Jelačića 1,
 2. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Republike Austrije 20, HR-10 000 Zagreb,
 3. Grad Vinkovci, Upravni odjel gospodarstva, HR-32100 Vinkovci, Ulica kralja Zvonimira 1,
 4. Šarčević Božidar, Hrvatskih branitelja 17, HR-32 221 Nuštar,
 5. Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima, Građansko upravni odjel, HR-32100 Vinkovci, Trg bana Šokčevića 7,
 6. Ministarstvo državne imovine, HR-10000 Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10,  
 7. Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Vukovaru, HR-32000, Županijska 5,
 8. HEP D.D. ZAGREB, HR-10000 Zagreb,

ULICA GRADA VUKOVARA 37, po opunomoćeniku

10.Oglasna ploča ovog Upravnog tijela, na rok od 8 dana

11.Evidencija, ovdje

12.U spis, ovdje (s Idejnim projektom)

 

O tome obavijest:

13.Mrežna stranica Grada Vinkovci, na rok od 30 dana.