Objavljeno u Službene obavijesti, 25.10.2019.

Konačna lista prvenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama

GRADONAČELNIK

KLASA: 372-03/19-01/31

URBROJ: 2188/01-02-19-14

Vinkovci, 25. listopada 2019. godine

 

            Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 7/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 15. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 1/18 i 5/19), a po Natječaju za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama, objavljenog 30. kolovoza 2019. god., utvrđuje

 

KONAČNU LISTU PRVENSTVA ZA DODJELU GRADSKIH

PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

I.

Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima za poslovni prostor – Ulica bana J. Jelačića 34, površine 30,69 m2

 

 

 

Red.

br.

 

 

 

PRIJAVITELJ

a)

 

Godine aktivnog djelovanja

b)

 

Broj zaposlenika

c)

 

Broj članova

d)

 

Broj volontera

e)

Ostvarene financijske potpore za projekte/programe u posljednje 2 godine

f)

Ostvarena priznanja, nagrade, potpore i sl. u posljednje 2 godine

g)

 

Projektne aktivnosti u prethodnoj godini

h)

Broj partnerskih udruga s kojima se planira zajednički koristiti prostor

 

 

 

UKUPNO

BODOVA

 

1.

Udruga Agape – Bezuvjetna ljubav

 

0

 

0

 

3

 

1

 

1

 

1

 

0

 

0

 

6

 

 

 

 

 

 

Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima za poslovni prostor – Ulica bana J. Jelačića 34, površine 29,73 m2

 

 

 

Red.

br.

 

 

 

PRIJAVITELJ

a)

 

Godine aktivnog djelovanja

b)

 

Broj zaposlenika

c)

 

Broj članova

d)

 

Broj volontera

e)

Ostvarene financijske potpore za projekte/programe u posljednje 2 godine

f)

Ostvarena priznanja,, nagrade, potpore i sl. u posljednje 2 godine

g)

 

Projektne aktivnosti u prethodnoj godini

h)

Broj partnerskih udruga s kojima se planira zajednički koristiti prostor

 

 

 

UKUPNO

BODOVA

1.

Društvo Naša djeca Vinkovci

21

0

3

1

0

0

3

0

28

2.

Udruga veterana oklopne bojne 5. gardijske brigade „Sokolovi“

 

4

 

0

 

3

 

0

           

            1

 

0

 

3

 

0

 

11

 

 

 

Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima za poslovni prostor – Ulica bana J. Jelačića 34, površine 29,73 m2

 

 

 

Red.

br.

 

 

 

PRIJAVITELJ

a)

 

Godine aktivnog djelovanja

b)

 

Broj zaposlenika

c)

 

Broj članova

d)

 

Broj volontera

e)

Ostvarene financijske potpore za projekte/programe u posljednje 2 godine

f)

Ostvarena priznanja,, nagrade, potpore i sl. u posljednje 2 godine

g)

 

Projektne aktivnosti u prethodnoj godini

h)

Broj partnerskih udruga s kojima se planira zajednički koristiti prostor

 

 

 

UKUPNO

BODOVA

1.

Mađarsko kulturno umjetničko društvo

 

7

 

0

 

3

 

2

 

6

 

4

 

3

 

0

 

25

 

 

 

 

 

 

 

II.

            Ova Konačna lista prvenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama bit će objavljena na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Vinkovaca.

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.


Konačna lista prvenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama