Objavljeno u Službene obavijesti, 23.09.2019.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja u postupku izdavanja Izmjena i dopuna građevinske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000034

URBROJ: 2188/01-09-19-0013

Vinkovci, 23.09.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

  • dostavlja se

I. Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninima za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Izmjena i dopuna građevinske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Vinkovci, Mirkovci i Borinci, 2. skupine,

III. ETAPA: Etapa Vinkovci - izgradnja novih kanala na mjestu starih kanala

izgradnja gravitacijskih kanala s revizijskim oknima na katastarskim česticama

k.č. broj 1070, 1083, 2119, 6683, 6688/1, 6694, 6698, 6704, 6709, 6754, 6757, 1055/3, 1071/6, 1610/1, 1611/4, 1613/1, 1614, 19/2, 2073/2, 2116/7, 2116/11, 2204/114, 2204/38, 2830/1, 2984/1, 2984/4, 2985/4, 2990/1, 3022/138, 3022/139, 3022/140, 3038, 325/2, 391/39, 402/1, 411/7, 411/8, 492/3, 6686, 6705/1, 6713, 767/173, 767/2, 767/3, 767/62, 767/63, 767/68, 767/72, 767/73, 767/75, 767/76, 767/77, 767/78, 3211 k.o. Vinkovci I,

k.č. broj 4897/1, 5488/40, 5488/17, 5488/27, 5488/70, 5488/71, 5627/25, 5658/10, 5658/11, 5773/124, 5773/125, 5773/3, 6179, 6199, 6284/3, 6288, 6294/3, 6296, 6298 k.o.Vinkovci II,

k.č. broj 1082/1, 1090/1, 1588/1 k.o. Vinkovačko Novo Selo.

rekonstrukcija crpne stanice „Blato“ na katastarskoj čestici

k.č. broj 4531/1 k.o. Vinkovci II.

Investitor je Vinkovački vodovod i kanalizacija društvo s ograničenom odgovornošću , HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A, OIB: 30638414709.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.10.2019. u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba 1/1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

Marijana Čuljak, mag.iur.

Javni poziv