Objavljeno u Službene obavijesti, 16.07.2019.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - niskonaponski podzemni kabal

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000064

URBROJ: 2188/01-09-19-0012

Vinkovci, 16.07.2019.

 

Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, u predmetu izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu koji je podnio investitor tvrtka HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB 28921978587, zastupan po punomoćniku Vladimiru Čavloviću, dipl.ing.el, direktoru distribucijskog područja Elektra Vinkovci, temeljem članka 116. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17) dana 16.07.2019. godine, o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV

I.       Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta, odnosno uvid u glavni projekt zajedničke oznake BP 019/19 od svibnja 2019. godine za koji je glavni projektant Vladimir Ivanković, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 119, u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-         KBNN 0,4kV rasplet iz KTS 10(20)/0,4 kV "Hrvatskih kraljeva 2", Vinkovci

-         građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava distribucija električne energije, građevine 2. skupine na katastarskim česticama broj 1682/2, 6688/1, 6710/1 i 1454/1 k.o. Vinkovci I

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.07.2019. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba 1/1.

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

                                                                 SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

                                                                             Marijana Čuljak, mag.iur.

                                                                

 

DOSTAVITI:

1.   Oglasna ploča Upravog odjela

od 16.07.2019. do 26.07.2019.

2.   Mrežna stranica Grada Vinkovci

od 16.07.2019. do 26.07.2019.

3.   Na katastarskim česticama za koje se izdaje akt

od 16.07.2019. do 26.07.2019.

 

4.   U spis, ovdje

    Javni poziv