Objavljeno u Službene obavijesti, 19.12.2018.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Etapa Zvonarska ulica

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000061

URBROJ: 2188/01-09-18-0010

Vinkovci, 19.12.2018.

 

  1. Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Vinkovački vodovod i kanalizacija društvo s ograničenom odgovornošću , HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A, OIB: 30638414709 zastupan po zakonskom zastupniku Draženu Milinkoviću, temeljem članka 116. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17.) dana 19.12.2018. godine,    o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV

 

  1. Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninima za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Vinkovci, Mirkovci i Borinci, 2. skupine,

IV. ETAPA:         Etapa Zvonarska ulica - izgradnja novih kanala

-        izgradnja gravitacijskih kanala (s revizijskim oknima) na:

k.č. broj 1593/11, 1617/3, 6697 i 6713 k.o. Vinkovci I

Investitor je Vinkovački vodovod i kanalizacija društvo s ograničenom odgovornošću , HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A, OIB: 30638414709.

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.01.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba 1/1.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

Marijana Čuljak, mag.iur.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela

od 19.12.2018. godine do 31.12.2018. godine

  1. Mrežna stranica Grada Vinkovci

od 19.12.2018. godine do 31.12.2018. godine

  1. Na katastarskim česticama za koje se izdaje akt,
  2. U spis, ovdje.
Javni poziv