Objavljeno u Službene obavijesti, 14.09.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće na k.č. broj 5445 k.o. Vinkovci II

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000044

URBROJ: 2188/01-09-18-0018

Vinkovci, 14.09.2018.

Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 116. stavka 1. i 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17.) u predmetu izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade - obiteljske kuće koji se vodi po zahtjevu investitora Domagoja Periše iz Mirkovaca, Vukovarska 259C, o b j a v l j u j e

 

J A V N I  P O Z I V

  1. Pozivaju se stranke u postupku: Franjo Tikvić, Schumannstrasse 29, 22045 Hamburg, Deutschland (suvlasnika i posjednika 1/2 dijela nekretnine k.č. broj 5448 k.o. Vinkovci II upisane u z.k.izvadak broj 2685 k.o. Vinkovci) i Mirta Šoštarić, 34071 Palencia, Avda. Palencia 31, Espana (kao suvlasnicu dijela nekretnine k.č. broj 5443 k.o. Vinkovci II, upisane u z.k.izvadak 2686 k.o. Vinkovci) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole investitora Domagoja Periše iz Mirkovaca, Vukovarska 259C za:

-  izgradnju stambene zgrade – obiteljska kuća (P) na k.č. broj 5445 k.o. Vinkovci II, Vinkovci, Nikole Tordinca 29.

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.09.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba 1/1.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

Marijana Čuljak, mag.iur.

 DOSTAVITI:

1. Oglasna ploča Upravnog odjela

    od 14.09.2018. do 24.09.2018.

2. Mrežna stranica Grada Vinkovci

    od 14.09.2018. do 24.09.2018.

3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,

4. U spis, ovdje.

Javni poziv