Objavljeno u Službene obavijesti, 04.07.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A - rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog

REPUBLIKA HRVATSKA Vukovarsko-srijemska županija Grad Vinkovci Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-350-05/18-01/000006 URBROJ: 2188/01-09-18-0006 Vinkovci, 03.07.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A, zastupan po direktoru Draženu Milinković, dipl. ing. stroj.

  • dostavlja se Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, dogradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže na području grada Vinkovaca, koja je predviđena u dvije FAZE (I FAZA, II FAZA),
    1. skupine. I FAZA - na katastarskim česticama broj: 5950/35, 6280/1, 5774/10, 5655/1, 6288, 5656/7, 5656/20, 6284/3, 5654/3, 3451/3, 3451/1, 4369, 4513/1, 4371/26 u k. o. Vinkovci. II FAZA – na katastrskom česticama broj: 5776/21, 6081, 6723, 1825/1, 6717/1, 6682, 523/1, 6688/1, 6691, 6690, 325/2, 321/9, 321/24, 372/21 k. o. Vinkovci i k. č. broj 1588/1, 1082/1 u k. o. Vinkovačko Novo Selo.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.07.2018. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, Upravni odjel za prstorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (soba 10/I). Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENT ZA UPRAVNO-TEHNIČKE POSLOVE PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADNJE I ZAŠTITE OKOLIŠA Darija Bogadi, građ.teh.