Objavljeno u Službene obavijesti, 09.10.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju biciklističke infrastrukture

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000070

URBROJ: 2188/01-09-19-0012

Vinkovci, 09.10.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD VINKOVCI, HR-321000 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1, zastupan po gradonačelniku Ivanu Bosančić, mag. eoc.  

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

    -  građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, - izgradnja biciklističke infrastrukture na dijelovima katastarskih čestica broj 1589 u k. o. Vinkovačko Novo Selo, k. č. broj 3451/1 u k. o. Vinkovci I, k. č. broj 6173 i 6175/2 u k. o. Vinkovci II, - 2.b skupine,

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  21.10.2019.godine u 10:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1 - ovaj Upravni odjel soba 10/1.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENT ZA UPRAVNO-TEHNIČKE POSLOVE PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADNJE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Darija Bogadi, građ.teh.

 

 

Javni poziv