Objavljeno u Službene obavijesti, 04.09.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za fazno građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000033

URBROJ: 2188/01-09-18-0009

Vinkovci, 04.09.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP d.d. , HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37

- dostavlja se

  1. Pozivaju se stranke (investitor te vlasnici nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelji drugih stvarnih prava  na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za fazno građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije 3. skupine  i to:

- FAZA I:izgradnja KTS 10(20)/0,4 kV "Mirkovci 10";  KB 10(20 ) kV  priključni za KTS 10(20)/0,4 kV "Mirkovci 10";   KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4 kV "Mirkovci 10“ na k.č. br.2111/5,  2237/1, 2111/2, 2237/2, 2237/3, 2238, 2240 k.o. Mirkovci Mirkovci, Bare

-  FAZA II: izgradnja VTS 10(20)/0,4 "Mirkovci 11"; KB 10(20) kV priključni za VTS 10(20)/0,4 kV "Mirkovci 11", KB NN rasplet iz VTS 10(20)/0,4 kV "Mirkovci 11"  na k.č. br. 2111/1, 2111/5 i 2111/6 k.o. Mirkovci Mirkovci, Dunavska, Bare,

- FAZA III: KB NN i MR NN  rasplet iz VTS 10(20)/0,4 kV "Mirkovci 11",  na k.č. br. 2111/6,  2111/1, 2208, 2200, 2199, 2270 k.o. Mirkovci Mirkovci, Put, Dunavska, 9. svibnja, Rimski put.

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  17.09.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba br. 11/1.
  2. Ako se stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati pozivu za uvid u spis predmeta, uvid može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku 8 dana od dana određenog ovim pozivom za uvid, u kojem slučaju je stranka dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati pozivu.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNIK PROČELNIKA I VODITELJ ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Ivanka Božanović, iur.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela, od 04.09.2018. do 12.09.2018.
  2. Mrežna stranica Grada Vinkovaca, od 04.09.2018. do 12.09.2018.
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.
Javni poziv