Objavljeno u Službene obavijesti, 20.09.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole na građevnoj čestici k.č. br. 724 k.o. Mirkovci

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000024

URBROJ: 2188/01-09-18-0015

Vinkovci, 20.09.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ILIJA VUJICA, HR-32100 MIRKOVCI, VUKOVARSKA 113

- dostavlja se

  1. Pozivaju se stranke:

-  Vladislav Lenđer, HR-32221 Petrovci, Grabik 33, vlasnik k.č. br. 727 k.o. Mirkovci,

- nepoznati nasljednici (vlasnici/suvlasnici i nositelji drugih stvarnih prava) na k.č. br. 726/1 k.o. Mirkovci, Mirkovci, Vukovarska 111,  iza umrlog Save  (Bogdan)  Ivaniša,  OIB: 38545998063,

na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     građenje građevine  stambene namjene - obiteljska kuća, 2. skupine

-     građenje građevine  stambene namjene, pomoćna građevina - garaža, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č. br. 724 k.o. Mirkovci Mirkovci, Vukovarska 113.

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  02.10.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba br. 11/1.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Ako se iz opravdanih razloga ne možete odazvati pozivu za uvid u spis predmeta u zakazano vrijeme, uvid možete izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od  8 dana od dana određenog ovim pozivom, u kojem slučaju ste dužni dokazati opravdanost razloga zbog kojih se niste mogli odazvati pozivu.

 

  1. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

 

POMOĆNIK PROČELNIKA I VODITELJ ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Ivanka Božanović, iur.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča ovog Upravnog odjela,
  2. Mrežna stranica Grada Vinkovaca,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.
Javni poziv