Objavljeno u Službene obavijesti, 14.06.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

REPUBLIKA HRVATSKA Vukovarsko-srijemska županija Grad Vinkovci Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-361-03/18-01/000023 URBROJ: 2188/01-09-18-0013 Vinkovci, 13.06.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta JOSIP MEČIĆ, HR-32211 OSTROVO, NIKOLE DEMONJE 86 ŠTEFICA MEČIĆ, HR-10000 ZAGREB, ULICA RADOSLAVA CIMERMANA 16

  • dostavlja se Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene – (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine, na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.06.2018. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, Upravni odjel za prstorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (soba 10/I). Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENT ZA UPRAVNO-TEHNIČKE POSLOVE PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADNJE I ZAŠTITE OKOLIŠA Darija Bogadi, građ.teh.