Objavljeno u Službene obavijesti, 18.10.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta postupku izdavanja građevinske dozvole za građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, dogradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže na području grada Vinkovaca - I FAZA

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000060

URBROJ: 2188/01-09-18-0013

Vinkovci, 17.10.2018.

 

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A, zastupan po direktoru Draženu Milinković, dipl.ing.stroj.

 

- dostavlja se

 

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, dogradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže na području grada Vinkovaca - I FAZA, 2. skupine,

 

na katastarskim česticama 5950/35, 6280/1, 5774/10, 5655/1, 6288, 5656/7, 5656/20, 6284/3, 5654/3,  4369, 4513/1, 4371/26 u k. o. Vinkovci II, 3451/3, 3451/1 u k. o. Vinkovci I. k.o. Vinkovci I Vinkovci.

 

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  30.10.2018. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, Upravni odjel za prstorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (soba 10/I).

 

  1. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

 

  1. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

REFERENT ZA UPRAVNO-TEHNIČKE POSLOVE PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADNJE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Darija Bogadi, građ.teh.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela,

          u trajanju od 18.10.2018.godine do 30.10.2018. godine.,

  1. Mrežna stranica Grada Vinkovaca,

u trajanju od 18.10.2018.godine do 30.10.2018. godine.,

  1. Na katastarskim česticama za koje se izdaje akt,
  2. U spis, ovdje.
Javni poziv