Objavljeno u Službene obavijesti, 14.10.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine javne i društvene namjene (zdravstvena ustanova) s pratećim sadržajima, 2.b skupine

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000062

URBROJ: 2188/01-09-19-0008

Vinkovci, 14.10.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DOM ZDRAVLJA VINKOVCI, HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 53

- dostavlja se

  1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na k.č. br. 499/1 i 499/2 u k.o. Vinkovačko Novo Selo,  kao i sve zaniteresirane stranke u postupku, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine javne i društvene namjene (zdravstvena ustanova)  s pratećim sadržajima, 2.b skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici br. 498/1 koja će se formirati spajanjem k.č. br. 498/1 i 498/2 k.o. Vinkovačko Novo Selo (Vinkovci, A. Stepinca 109).

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  28.10.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba br.11/1.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Ako se stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati pozivu u spis predmeta, uvid može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od dana određenog u pozivu za uvid, u kojem je  slučaju stranka dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati pozivu.

 

POMOĆNIK PROČELNIKA I VODITELJ ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Ivanka Božanović, iur.Javni poziv