Objavljeno u Službene obavijesti, 13.03.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta Mirjana Lamut

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000011

URBROJ: 2188/01-09-19-0009

Vinkovci, 12.03.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MIRJANA LAMUT, HR-32100 VINKOVCI, KRALJA ZVONIMIRA 23

  • dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje veće gospodarske građevine, ugostiteljsko-turističke namjene,

    • sala za svatove, 2. skupine,

na postojećoj građevnoj čestici 1903/5 k.o. Mirkovci (Mirkovci, Bare 11).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.03.2019. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (soba 10/I).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENT ZA UPRAVNO-TEHNIČKE POSLOVE PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADNJE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Darija Bogadi, građ.teh.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela u trajanju od 13.03.2019. godine do 21.03.2019. godine.

  2. Mrežna stranica u trajanju od 13.03.2019. godine do 21.03.2019. godine.

  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt

  4. U spis, ovdje.
Poziv