Objavljeno u Službene obavijesti, 03.07.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta, MILAN GRUBIĆ, HR-32100 MIRKOVCI, EUROPSKE UNIJE 5

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000023

URBROJ: 2188/01-09-19-0010

Vinkovci, 02. 07. 2019. godine

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta MILAN GRUBIĆ, HR-32100 MIRKOVCI, EUROPSKE UNIJE 5

  • dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene, 2. Skupine na postojećoj građevnoj čestici 837/2 k.o. Mirkovci (Mirkovci, Mirkova ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.07.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba 4/1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE Marko Dujmić, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela od 03.07.2019. do 11.07.2019.
  2. Mrežna stranica od 03.07.2019. do 11.07.2019.
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt od 03.07.2019. do 11.07.2019.
  4. U spis, ovdje
Javni poziv