Objavljeno u Službene obavijesti, 09.07.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - građenje komunalne infrastrukture nerazvrstane ceste, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA Vukovarsko-srijemska županija Grad Vinkovci Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-361-03/18-01/000009 URBROJ: 2188/01-09-18-0010 Vinkovci, 09.07.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD VINKOVCI , HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1

  • dostavlja se

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - građenje komunalne infrastrukture nerazvrstane ceste, 2. skupine, rekonstrukciju građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - dogradnja vodovodne mreže, 2. skupine na k.č. br. 5950/35, 5950/24, 6160/6 i 6280/1 k.o. Vinkovci II Vinkovci, Dragutina Žanića Karle.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.07.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba br. 11/1.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. POMOĆNIK PROČELNIKA I VODITELJ ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE Ivanka Božanović, iur.