Objavljeno u Službene obavijesti, 29.06.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta- građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - javna rasvjeta u ulici Stjepana Radića, Vinkovci, 2.

REPUBLIKA HRVATSKA Vukovarsko-srijemska županija Grad Vinkovci Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-361-03/18-01/000036 URBROJ: 2188/01-09-18-0008 Vinkovci, 28.06.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD VINKOVCI, HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1, zastupan po gradonačelniku Ivanu Bosančić, mag.oec.

  • dostavlja se Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - javna rasvjeta u ulici Stjepana Radića, Vinkovci, 2. skupine, na građevnoj čestici 6734, 6736 k.o. Vinkovci I, Vinkovci, Bana Jelačića. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.07.2018.godine u 10:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, Upravni odjel za prstorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (soba 10/I). Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENT ZA UPRAVNO-TEHNIČKE POSLOVE PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADNJE I ZAŠTITE OKOLIŠA Darija Bogadi, građ.teh.