Objavljeno u Službene obavijesti, 18.07.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava, 2. skupine - KB NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4 kV "A. Šenoe"

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000063

URBROJ: 2188/01-09-19-0010

Vinkovci, 18. 07. 2019. godine

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37

  • dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava, 2. skupine - KB NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4 kV "A. Šenoe" na postojećim građevnim česticiama br. 480, 6695, 6698, 6686 i 6684 k.o. Vinkovci I (Vinkovci.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.07.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, kralja Zvonimira 1, soba 4/1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

Marko Dujmić, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela (od 19. 07. 2019. Do 29.07. 2019.)

  2. Mrežna stranica (od 19. 07. 2019. Do 29.07. 2019.)

  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt (od 19. 07. 2019. Do 29.07. 2019.)

  4. U spis, ovdje
Javni poziv