Objavljeno u Službene obavijesti, 21.09.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - - građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava

REPUBLIKA HRVATSKA Vukovarsko-srijemska županija Grad Vinkovci Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-361-03/18-01/000032 URBROJ: 2188/01-09-18-0005 Vinkovci, 21. 09. 2018. godine

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37

  • dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava, 2. skupine, na građevnim česticama br. 486/3, 486/1, 489, 1599, 1600, 933, 1590/1, 472, 473, 457, i 1255/1, k.o. Vinkovačko Novo Selo, Vinkovci,. II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.10.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, 32100 Vinkovci. III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE Marko Dujmić, dipl.ing.građ. DOSTAVITI:
    1. Oglasna ploča upravog tijela, (od 22. 09. 2018. do 02.10.2018.)
    2. Mrežna stranica, (od 22. 09. 2018. do 02.10.2018.)
    3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt, (od 22. 09. 2018. do 02.10.2018.)
    4. U spis, ovdje.