Objavljeno u Službene obavijesti, 19.04.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD VINKOVCI, Poduzetnički inkubator

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000004

URBROJ: 2188/01-09-19-0013

Vinkovci, 18.04.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD VINKOVCI, HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1

  • dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) poslovne namjene (uslužna), 3. skupine - Poduzetnički inkubator

na postojećoj građevnoj čestici 5678 k.o. Vinkovci II (Vinkovci, Dragutina Žanića Karle 16).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.04.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – VINKOVCI, Kralja Zvonimira 1, soba br. 11/1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNIK PROČELNIKA I VODITELJ ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Ivanka Božanović, iur.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela

  2. Mrežna stranica

  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt

  4. U spis, ovdje
Javni poziv