Objavljeno u Službene obavijesti, 09.10.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000002

URBROJ: 2188/01-09-20-0012

Vinkovci, 09.10.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD VINKOVCI, Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređanja grada, HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 3. skupine -nerazvrstana cesta

na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 6284/3, 5773/123, 5773/124,6288,  5655/9, 5657/5, 5657/6, 5656/20, 5656/19, 5774/21, 5658/11, 5774/20 i 5658/10 k.o. Vinkovci II (Vinkovci, Ulica Lavoslava Ružičke i Ulica Miroslava Krleže).

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  20.10.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba br. 11/1.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNIK PROČELNIKA I VODITELJ ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Ivanka Božanović, iur.