Objavljeno u Službene obavijesti, 18.04.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta -građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine - Ratna brana Trbušanci

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000058

URBROJ: 2188/01-09-20-0013

Vinkovci, 17. 04. 2020. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine - Ratna brana Trbušanci

na postojećoj građevnoj čestici br. 6079/20, k.o. Vinkovci II koja će se formirati od dijela k.č. brr. 6079/9 i 6097/1 k.o. Vinkovci II (Vinkovci)

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  30.04.2020 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, 32100 Vinkovci, soba 9/1.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

Marko Dujmić, dipl.ing.građ.

 

JAVNI POZIV