Objavljeno u Službene obavijesti, 17.09.2018.

Javni poziv za uvid spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000039

URBROJ: 2188/01-09-18-0008

Vinkovci, 14.09.2018.

Predmet:     Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP d.d. , HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37

- dostavlja se

  1. Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini), na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

-     građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije , 2. skupine:

- KTS 10(20)/0,4kV "Borinačka 2" Vinkovci, KB 10(20)kV interpolacija za KTS 10(20)/0,4 kV "Borinačka 2", Vinkovci, KB NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV "Borinačka 2", Vinkovci, MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV "Borinačka 2", na katastarskim česticama na k.č. broj 4555/2, 4555/1, 4534/1, 4554, 6361, 4552/1, 4552/2, 4536, 4246/2, 4537/1, 4551 sve u k.o. Vinkovci II, Vinkovci

INVESTITOR: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB 28921978587,

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.10.(listopada)2018. u 9:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Vinkovci, Ulica kralja Zvonimira 1, soba 2/1.

  1. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Ako se stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati pozivu na uvid u spis, uvid može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od dana određenog u točki II. ovog poziva za uvid, u kojem je slučaju stranka dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati pozivu, što je u skladu s čl. 119. st. 3. Zakona o gradnji (NN br. 150/13,20/17.) Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  2.                       POMOĆNIK PROČELNIKA I VODITELJ ODSJEKA ZA GRADNJU

Nada Nekić, dipl.iur.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela (u trajanju 8 dana),
  2. Mrežna stranica, (u trajanju 8 dana),
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.
Javni poziv