Objavljeno u Službene obavijesti, 30.08.2019.

Javni poziv za Ulicu hrvatskih kraljeva

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/19-01/92

URBROJ: 2188/01-02-19-2_

Vinkovci, 28. kolovoza 2019. god.

 

            Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) Grad Vinkovci objavljuje

 

 

J A V N I   P O Z I V

 

I.

            Grad Vinkovci započinje s postupkom evidentiranja izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu – Ulicu hrvatskih kraljeva, izgrađenu na k.č.br. 6688/1 Ulica hrvatskih kraljeva sa 32872 m², upisane u zk.ul.br. 9503, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovaca - javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstana cesta, te na k.č.br. 1432/2, 1453/20, 1452/2, 1450/2, 356/4, 356/9, 373/5, 372/5 i 372/4, sve u k.o. Vinkovci.

 

            Ovim putem obavještavaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama o započinjanju i tijeku postupka.

 

 

II.

            Geodetski elaborat izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu izradit će MJERNIK d.o.o. Vinkovci, Vinkovci, Hrvatskih žrtava 19, ovlašteni inženjer geodezije Andrej Krezić, mag. ing. geod. et. geoinf., evidentiran u komori pod oznakom Geo1182.

            Predstavnici Grada Vinkovaca i Mjernik d.o.o. Vinkovci obilježit će granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta. Radovi na obilježavanju granica zemljišta započinju 09. rujna 2019 godine.

 

 

III.

            Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama i na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat za evidenciju stvarnog stanja nerazvrstane ceste dana 16. rujna 2019. godine (ponedjeljak), u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, u prostorijama Grada Vinkovaca u Vinkovcima, u Ulici bana J. Jelačića 1, II. kat, soba br. 32.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

Javni poziv za Ulicu hrvatskih kraljeva