Objavljeno u Službene obavijesti, 19.05.2023.

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području grada Vinkovaca u 2023. godini

GRADONAČELNIK

KLASA: 300-01/23-01/01

URBROJ: 2196-4-2-23-1

Vinkovci, 18. svibnja 2023. godine

 

            Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 57. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 2/21), te sukladno uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje Mjera za poticanje zapošljavanja, raspisuje

 

J A V N I    P O Z I V 

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području grada Vinkovaca u 2023. godini

 

Broj traženih radnika: 10

Vrsta zaposlenja: na određeno

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Trajanje:  6 mjeseci

Mjesto rada: Vinkovci

Radno iskustvo: nije važno

 

            Grad Vinkovci kao inicijator i izvršitelj programa javnih radova iskazuje interes i potrebu za zapošljavanjem 10 (deset) nezaposlenih osoba u Programu javnih radova za 2023. godinu  u trajanju od 6 mjeseci.

 

           Opis posla koji će obavljati radnik zaposlen u javnom radu:

 

- Čišćenje zatravnjenih površina na nogostupima

- Čišćenje drveća, niskog raslinja, skupljanje trave  i ostali pomoćni poslovi 

- Saniranje divljih odlagališta otpada, 

- Radovi na održavanju i čišćenju napuštenih i ruševnih nekretnina što prvenstveno obuhvaća košnju i  čišćenje okućnica radi sprječavanja zadržavanja glodavaca, zmija i kukaca

- Čišćenje sustava odvodnje oborinske vode u svrhu uspostavljanja protočnosti

- Uklanjanje ambrozije na javnim površinama u gradu sukladno važećoj Naredbi o poduzimanju mjera obaveznog uklanjanja ambrozije

- Skupljanje trave

- Pripremne radnje prije bojanja 

- Bojanje drvenih dijelova klupa za sjedenje, katni za otpatke i ograda na području grada osobito u parkovima i uz šetnjicu uz rijeku Bosut

- Postavljanje traka za usmjeravanje stanovništva na mjestima večih okupljanja

- Pomoć prilikom uređivanja i održavanja spomenika kulture, arheoloških lokaliteta i nalazišta

- Čiščenje i održavanje okoliša oko poučnih staza, te čiščenje i pranje smeđe signalizacije na samim poučnim stazama

- postojanje potrebe za kratkotrajnim intenzivnim radom na poslovima u periodima kada Grad Vinkovci organizira manifestacije 

- Uklanjanje žvakaćih guma sa povijesnih etnoloških i gradskih površina

 

Ciljane skupine za koje je organizirana mjera javnog rada:

 

Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:

 

  • roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva
  • Osobe moraju imati prebivalište u mjestu u kojem će se program javnog rada odvijati (Vinkovci). 

     

  • Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

 

            Kandidati/kinje su u prijavi dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • zamolba za posao,obavezno navesti broj mobitela/telefona, te završeni stupanj obrazovanja;

primjer zamolbe je dostupan na stranicama Grada Vinkovaca ili se može preuzeti u pisarnici Grada  (prizemlje zgrade Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1)

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice  ili putovnice ),
  • dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe
  • uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • kandidati koji se prijavljuju na natječaj, a imaju neku od potvrda kojom dokazuju svoj status iz ciljanih skupina, trebaju priložiti preslike istih (npr., rodne listove malodobne djece itd.)
  • izjava o davanju suglasnosti za korištenjem osobnih podataka, izjava je dostupna na stranicama Grada Vinkovaca ili se može preuzeti u pisarnici Grada ( prizemlje zgrade Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1)

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Radni odnos s odabranim kandidatima zasnovati će se nakon dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:

 

                                                                            Grad Vinkovci

Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci

s naznakom „Prijava na javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima “

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

 

Zamolba za javne radove 2023.docx

IZJAVA-O-DAVANJU-SUGLASNOSTI-ZA-KORIŠTENJE-OSOBNIH-PODATAKA.docx

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font