Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 03.05.2021.

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području grada Vinkovaca u 2021. godini

GRADONAČELNIK

KLASA: 301-01/21-01/01

URBROJ: 2188/01-02-21-1

Vinkovci, 23. travnja 2021. godine

 

            Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 57. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 02/21), te sukladno uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje Mjera za poticanje zapošljavanja, raspisuje

 

J A V N I    P O Z I V 

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području grada Vinkovaca u 2021. godini

 

Broj traženih radnika: 35

Vrsta zaposlenja: na određeno

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Trajanje:  6 mjeseci

Mjesto rada: Vinkovci

Radno iskustvo: nije važno

 

            Grad Vinkovci kao inicijator i izvršitelj programa javnih radova iskazuje interes i potrebu za zapošljavanjem 35 (trideset) nezaposlenih osoba u Programu javnih radova za 2021. godinu  u trajanju od 6 mjeseci.

 

           Opis posla koji će obavljati radnik zaposlen u javnom radu:

 

- čišćenje zatravnjenih površina na nogostupima

- čišćenje kolnih prijelaza i pješačkih staza od oborina

- pomoć prilikom sanacije divljih deponija na području grada Vinkovaca i revitalizacija očišćenog prostora 

- čišćenje drveća, niskog raslinja, skupljanje trave i ostali pomoćni poslovi 

- radovi na održavanju i čišćenju napuštenih i ruševnih nekretnina što prvenstveno obuhvaća košnju i čišćenje okućnica radi sprječavanja zadržavanja glodavaca, zmija i kukaca

- bojanje drvenih dijelova klupa za sjedenje, katni za otpatke i ograda na području grada osobito pri objektima gradskih ustanova, parkovima, javnih površina 

- dijeljenje besplatnih primjerka informativnih i promotivnih materijala Grada Vinkovaca

- lijepljenje plakata na oglasnim stupovima prije održavanja manifestacija pod okriljem Grada

- pripremne radnje prije bojanja - brušenje drvenih dijelova, premazivanje temeljnih bojama, zamjena dotrajalih vijaka i drvenih dijelova

- ručno skupljanje otpadaka i čišćenje lokacija nakon održanih manifestacija te vraćanje u prvobitno stanje

 

Ciljane skupine za koje je organizirana mjera javnog rada:

Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to:

 

­osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

­osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,

 

­bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju.

 

-           Osobe moraju imati prebivalište u mjestu u kojem će se program javnog rada odvijati (Vinkovci). 

     

-           Osoba može biti uključena u program javnog rada najviše 9 mjeseci u zadnjih 24 mjeseca. 

 

            Kandidati/kinje su u prijavi dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

·          zamolba za posao ,obavezno navesti broj mobitela/telefona, te završeni stupanj obrazovanja;

primjer zamolbe je dostupan na stranicama Grada Vinkovaca ili se može preuzeti u pisarnici Grada  (prizemlje zgrade Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1)

·          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice  ili putovnice ),

·          dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe

·          uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

·          kandidati koji se prijavljuju na natječaj, a imaju neku od potvrda kojom dokazuju svoj status iz ciljanih skupina, trebaju priložiti preslike istih (npr. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja, rodne listove malodobne djece itd.)

·          izjava o davanju suglasnosti za korištenjem osobnih podataka, izjava je dostupna na stranicama Grada Vinkovaca ili se može preuzeti u pisarnici Grada ( prizemlje zgrade Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1)

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Radni odnos s odabranim kandidatima zasnovati će se nakon dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:

 

                                                                            Grad Vinkovci

Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci

s naznakom „Prijava na javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima “

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija:

1. Javni poziv

2. Zamolba

3. Izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka