Objavljeno u Službene obavijesti, 19.07.2018.

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području grada Vinkovaca u 2018. godini

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-01/18-01/11

URBROJ: 2188/01-02-18-1

Vinkovci, 13. srpnja 2018. godine

 

            Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 8/09. i 1/13.), te sukladno uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje Mjera za poticanje zapošljavanja, raspisuje

 

J A V N I    P O Z I V

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području grada Vinkovaca u 2018. godini

 

Broj traženih radnika: 20

Vrsta zaposlenja: na određeno

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Trajanje:  6 mjeseci

Mjesto rada: Vinkovci

Radno iskustvo: nije važno

 

            Grad Vinkovci kao inicijator i izvršitelj programa javnih radova iskazuje interes i potrebu za zapošljavanjem 20 (dvadeset) nezaposlenih osoba u Programu javnih radova za 2018. godinu  u trajanju od 6 mjeseci.

 

Opis posla koji će obavljati radnik zaposlen u javnom radu:

-          Sanacija nerazvrstanih cesta,

-          Čišćenje drveća i niskog raslinja,

-          Saniranje divljih odlagališta otpada,

-          U vremenu kada, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput snijega, nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada, moguće je osobe uputiti na druge društveno korisne poslove poput čišćenja snijega, dostave namirnica starijima i nemoćnima i slično,

-          Održavanje zelenih površina i cvjetnih nasada uz stručnu pomoć

-          Održavanje i obnova povijesnih, etnoloških i stambenih građevina i arheološke baštine (čišćenje, održavanje drvenih dijelova  i sl.)

-          Pomoć pri pojačanom održavanju čistoće ispred napuštenih kuća

-          Sudjelovanje izvršitelja prilikom održavanja i organizacije manifestacija u gradu, poput Vinkovačkih Jeseni, Adventa, Rimskih dana i sl.

-          Čišćenje sustava za oborinske vode u svrhu uspostavljanja protočnosti 

 

Ciljane skupine za koje je organizirana mjera javnog rada:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe:

 

 • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju
 • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
 • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
 • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
 • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
 • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

 

 Osobe prijavljene u evidenciju s prebivalištem u mjestu u kojem će se program javnog rada odvijati (Vinkovci).

 

Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti  uključene u javni rad. 

 

            Kandidati/kinje su u prijavi dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • zamolba za posao ,obavezno navesti broj mobitela/telefona, te završeni stupanj obrazovanja;

primjer zamolbe je dostupan na stranicama Grada Vinkovaca ili se može preuzeti u pisarnici Grada  (prizemlje zgrade Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1)

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice  ili putovnice ),
 • dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe,
 • uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • kandidati koji se prijavljuju na natječaj, a imaju neku od potvrda kojom dokazuju svoj status iz ciljanih skupina, trebaju priložiti preslike istih (npr. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja, rodne listove malodobne djece itd.)
 • izjava o davanju suglasnosti za korištenjem osobnih podataka, izjava je dostupna na stranicama Grada Vinkovaca ili se može preuzeti u pisarnici Grada ( prizemlje zgrade Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1)

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Radni odnos s odabranim kandidatima zasnovati će se nakon dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:

 

Grad Vinkovci

Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci

s naznakom „Prijava na javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima “

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

Izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka

Zamolba za javne radove