Objavljeno u Službene obavijesti, 04.08.2020.

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnim školama Grada Vinkovaca

Upravni odjel društvenih djelatnosti

KLASA: 550-01/17-01/20

URBROJ: 2188/01-06-20-44

Vinkovci, 04. kolovoza, 2020. godine

 

Grad Vinkovci, Upravni odjel društvenih djelatnosti u sklopu projekta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima II,“ UP.03.2.1.03.0015 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika

 u osnovnim školama Grada Vinkovaca

 

I.

Broj pomoćnika u nastavi:  33

 

Broj stručnih komunikacijskih posrednika: 2

 

Mjesto rada:  Osnovne škole Grada Vinkovaca

 

Radno vrijeme: minimalno 20 sati tjedno ili nepuno radno vrijeme ovisno o potrebama učenika

                           s teškoćama u razvoju

 

Prijevoz na rad:    Djelomično

 

Vrsta ugovora:  Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine

                           2020/2021

 

Naziv školske ustanove

Broj pomoćnika u nastavi

Broj stručnih komunikacijskih posrednika

OSNOVNA ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ, VINKOVCI

15

2

OSNOVNA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA, VINKOVCI

5

 

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, VINKOVCI

3

 

OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA, VINKOVCI

4

 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, VINKOVCI

4

 

OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA, VINKOVCI

1

 

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VINKOVCI

1

 

 

II.

UVJETI

 

–          završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

–          da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa  sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

        Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 

-  punoljetnost

-  hrvatsko državljanstvo

-  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

 

      Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

 

III.

OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

 

       Poslovi pomoćnika u nastavi su:

 

-   Potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti

-   Potpora u kretanju

-   Potpora pri uzimanju hrane i pića

-   Potpora u obavljanju higijenskih potreba

-   Potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka

-   Suradnja s učiteljima/nastavnicima  te vršnjacima učenika u razredu te

-   Poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika

 

       Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

 

IV.

OPIS POSLOVA STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA

 

Poslovi stručnoga komunikacijskog posrednika su:

 

– pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira,

– pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja/prevođenja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika,

– pružati potporu učeniku pri uporabi radnih materijala i korištenju udžbenika,

– dodatno objasniti/prevesti pojmove učeniku,

– poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima,

– poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima,

– pružati potporu u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima),

– ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave,

– surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima,

– obavljati ostale poslove iz članka 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima sukladno potrebama učenika.

 

V.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

 

       Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost

 

VI.

 

ODABIR KANDIDATA

 

       Odabir kandidata za pomoćnike u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika izvršit će stručno povjerenstvo za selekciju kandidata u sklopu projekta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima II,“ UP.03.2.1.03.0015.

 

       Ukoliko odabrani kandidati nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije, nakon selekcijskog postupka u obvezi su sudjelovati u programu edukacije, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prije početka rada pomoćnika u školama partnerima u projektu, u organizaciji Grada Vinkovaca. Odgovarajućim programom edukacije smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa:

 

 • osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
 • karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih
 • vještina (način pružanja pomoći),
 • suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
 • prava učenika s teškoćama u razvoju.

 

       Odabrani kandidati koji posjeduju dokaz o završenoj edukaciji prema minimalnim elementima programa mogu se, po provedbi selekcijskog postupka, angažirati kao pomoćnici u nastavi  i stručni komunikacijski posrednici bez uključivanja u novi program edukacije.

 

VII.

UGOVORNI UVJETI

 

       S odabranim pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, po dobivanju suglasnosti Ministarstva, škole će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja nastavne godine, kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojima će pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednik  pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan- učioničkih aktivnosti.

Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednik će biti upućeni na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje obavljaju poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama.

 

 

VIII.

POSTUPAK PRIJAVE

 

       Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 

 

 • zamolba  (obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt telefonski broj i e-mail, navesti preferiranu školu, navesti radno mjesto PUN ili SKP)
 • životopis (ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukoliko se radi o nezaposlenoj osobi
 • obostrana preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ukoliko kandidat ima završen program edukacije (preslika).
 • Vlastoručno potpisanu Privolu za prikupljanje osobnih podataka (obrazac prijave na web stranici Grada https://grad-vinkovci.hr/hr )

 

       Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata.

      Podnošenjem prijave na ovaj poziv pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

       Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada u organizaciji Grada Vinkovaca.

 

       Kandidati koji iskazuju namjeru rada u više različitih škola, predmetnu dokumentaciju dostavljaju jedanput, a u zamolbi navode sve preferirane škole za rad.

 

IX.

DOSTAVA PRIJAVA

      Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

 

Grad Vinkovci

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

 

s napomenom

 

„Prijava za obavljanje poslova PUN/SKP“.

       Rok za podnošenje prijava je 17. kolovoza 2020. godine. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

      Dodatni upiti i informacije na mail drustvene@vinkovci.hr ili na broj telefona 032/ 638 466.

Javni Poziv

Privola