Objavljeno u Službene obavijesti, 15.07.2022.

Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u dječjem vrtiću Vinkovci

KLASA: 601-01/22-01/12

URBROJ: 2196-4-2-22-4

Vinkovci, 15. srpnja  2022.

 

 

     Temeljem članka 24.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i  57/22),  članaka 56. i 57. Statuta  Grada Vinkovaca ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 02/21) i  Zaključka Gradonačelnika KLASA: 601-01/22-01/12, URBROJ: 2196-4-2-22-2 od dana 14. srpnja o provedbi Programa pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Vinkovci, Grad Vinkovci  objavljuje 

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u Dječjem vrtiću Vinkovci

 

I.

Broj pomoćnika u vrtiću:  5

 

Mjesto rada: Dječji vrtić Vinkovci

 

Radno vrijeme: 20 sati tjedno ili nepuno radno vrijeme 

 

Prijevoz na rad:  u visini cijene mjesečne opće (radničke) gradske karte mjesnog prijevoza 

                             ovlaštenog gradskog prijevoznika

 

Vrsta ugovora:  Ugovor o radu na određeno vrijeme do 30. lipnja 2023.

 

 

II.

UVJETI

 

 1. završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 2. da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa  sukladno članku 25. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22),

      3.)  punoljetnost,

      4.)  hrvatsko državljanstvo,

      5.)  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima,

      6.) završeno osposobljavanje u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavalo sljedeće elemente programa:

 • osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
 • karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
 • suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
 • prava učenika s teškoćama u razvoju.

      

        Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

      Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

      Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

     Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

        Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu (javna isprava o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom) te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, odnosno služba.

 

III.

 

OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U VRTIĆU

 

       Poslovi pomoćnika su:

 

 • Potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti
 • Potpora pri savladavanju socijalno - psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih           

   barijera

 • Suradnja s odgajateljima/cama u zadovoljavanju svakodnevnih potreba djece i njihovih razvojnih zadaća te poticanju razvoja svakog djeteta prema njegovim sposobnostima.

 

 

 

 

IV.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

 

       Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost

 

 

 

       

V.

UGOVORNI UVJETI

 

       S odabranim pomoćnicima Dječji vrtić  Vinkovci će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme do 30. lipnja 2023. odnosno dok bude trajala potreba, a kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama djeteta s teškoćama u razvoju.

       Po sklapanju ugovora o radu i početku rada  pomoćnici  će biti upućeni na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje obavljaju poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama.

 

 

 

 

VI.

POSTUPAK PRIJAVE

 

       Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta pomoćnika u vrtiću dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 

 • životopis (vlastoručno potpisan uz obveznu naznaku kontakta), 
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi),
 • obostranu presliku osobne iskaznice,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati (ukoliko ga kandidat ima),
 • kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci): 
 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 3. potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

 

       Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

 

       Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata.

 

       Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

 

       Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati, uz uvjet da isti završe prije početka rada.

     

         Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Grad Vinkovci i Dječji vrtić Vinkovci kao voditelji zbirke osobnih podataka mogu prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

VII.

ODABIR KANDIDATA

 

       Odabir kandidata za pomoćnike u vrtiću izvršit će stručno povjerenstvo za selekciju kandidata nakon obavljenih intervjua.

       O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti naknadno obaviješteni telefonskim putem ili objavom na web stranici Grada Vinkovaca (https://grad-vinkovci.hr/hr ).

 

       

 

 

VIII.

DOSTAVA PRIJAVA

 

      Prijave se podnose osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

 

Grad Vinkovci

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

 

s napomenom

 

„Prijava za  poslove pomoćnika u vrtiću“.

 

       Rok za podnošenje prijava je 25. srpnja 2022. godine.  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

       

 

      Dodatni upiti i informacije na mail drustvene@vinkovci.hr .

      Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

 

GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                          Ivan Bosančić, mag.oec