Objavljeno u Službene obavijesti, 25.06.2020.

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 2 “ RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog poziva

KLASA: 550-01/20-01/57

URBROJ: 2188/01-02-20-3

Vinkovci, 24. lipnja 2020.g.

 

      Na temelju Odluke  o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ:524-06-03-01-01/1-20-117, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 „Zaželi-program zapošljavanja žena – Faza II“, UP.02.1.1.13.0060, KLASA: 550-01/20-01/1, URBROJ: 2188/01-02-20-1, članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17  i 98/19) i članka 47. Statuta  Grada Vinkovaca ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09, 01/13 i 02/18) Grad Vinkovci  objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu

„Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 2 “


RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI


1. CILJANA SKUPINA

    - Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem  prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naglaskom na teže zapošljive skupine kao što su: žene starosti 50 godina i starije, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

2. OPIS POSLOVA

    - pomoć u dostavi namirnica,

    - pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

    - pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,

    - pomoć pri oblačenju i svlačenju,

    - briga o higijeni i osobnom izgledu,

   -  pomoć u socijalnoj integraciji,

   - posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava  pomagala i sl.),

   - pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,

   - uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima,

 

za minimalno šest (6) korisnika projekta.

 

 

3. BROJ TRAŽENIH RADNICA

    Traženi broj radnica je 50.

 

 

4. MJESTO RADA

    Poslovi će se obavljati na području Grada Vinkovaca.

 

 

5. TRAJANJE  RADNOG ODNOSA

    Predviđeno trajanje radnog odnosa je 12 mjeseci.

 

 

6. DOSTAVA PRIJAVA

    Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:


1. Obrazac PRIJAVE na Javni poziv ( može se preuzeti na stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr ili osobno soba broj 7/2, Upravni odjel društvenih djelatnosti, Kralja Zvonimira 1.)

2.  Zamolba
3.  Presliku osobne iskaznice
4.  Presliku dokaza o završenoj školi

5.  Izvornik Potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja nakon dana objave javnog poziva)

6.  Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje za njegovateljicu ili gerontodomaćicu (može se preuzeti na stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr ili osobno soba broj 7/2, Upravni odjel društvenih djelatnosti, Kralja Zvonimira 1.


       Prijave na natječaj dostavljaju se osobno u pisarnici Grada Vinkovaca ili poštom na adresu:

GRAD VINKOVCI

Bana J. Jelačića 1

32 100 Vinkovci

uz naznaku : „ Zaželi – Program zapošljavanja žena 2“

 

 

    Prijave se dostavljaju zaključno s danom 03. srpnja 2020.
    Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

    Odluka o odabiru kandidatkinja biti će objavljena na stranicama Grada Vinkovaca https://grad-vinkovci.hr/hr

 

 

                                                                                           Predsjednica Povjerenstva

Javni Poziv

Obrazac za prijavu

Obrazac za izjavu