Objavljeno u Službene obavijesti, 22.12.2022.

Javni poziv Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „zaželi – program zapošljavanja žena na području grada Vinkovaca

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/22-01/69

URBROJ: 2196-4-2-22-9

Vinkovci, 22. prosinca 2022.g.

 

      Na temelju Odluke  o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA:983-01/22-01/13, URBROJ:524-07-02-01-01/3-22-30, od 23. studenog 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 broj UP.02.1.1.16.0061, Zaželi-program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 3, od 16. prosinca 2022. godine, KLASA: 550-01/22-01/69, URBROJ: 2196-4-2-22-4, te članka 57. Statuta  Grada Vinkovaca ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 02/21), gradonačelnik Grada Vinkovci  objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu

„Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 3 “


RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI


Broj traženih radnica: 30

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području grada Vinkovaca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Opis poslova: 

    - pomoć u dostavi namirnica,

    - pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

    - pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,

    - pomoć pri oblačenju i svlačenju,

    - briga o higijeni i osobnom izgledu,

   -  pomoć u socijalnoj integraciji,

   - posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava  pomagala i sl.),

   - pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,

   - uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima,

 

za minimalno osam (8) korisnika projekta.

 

 

Ciljana skupina: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Za prijem u radni odnos, kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • prebivalište na području grada Vinkovaca,
 • biti prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • imati najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

 

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina, koje pripadnost pojedinoj skupini dokazuju propisanim dokumentima koje je nužno dostaviti uz prijavu.

Popis teže zapošljivih/ranjivih skupina i dokumenata kojima se dokazuje pripadnost pojedinoj skupini:

 • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
 • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje Centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice – rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik

 

   Dostava prijava:

 

Uz obrazac Prijave na Javni poziv potrebo je priložiti:

 

 • Zamolbu i životopis,
 • Presliku osobne iskaznice,
 • Izvornik potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti (datum izdavanja ne smije biti stariji od datuma objave Javnog poziva),
 • Preslika dokaza o završenoj školi,
 • Relevantna dokumentacija o pripadnosti gore navedenim teže zapošljivim/ranjivim skupinama, ukoliko je primjenjivo,
 • Uvjerenje o osposobljavanju za poslove njegovateljice ili gerontodomaćice, ukoliko je primjenjivo.

 

Kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će pozvane na razgovor, o čijem će terminu biti pravovremeno obavještene.

Nakon provedenih intervjua( razgovora), povjerenstvo za provedbu postupka za prijam u radni odnos utvrđuje rang listu kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih temeljem sljedećih kriterija:                                                                 

 • nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – 5 bodova
 • nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a –  pripadnice gore navedenih teže zapošljivih/ranjivih skupina – 35 bodova (ukoliko neka od kandidatkinja pripada u više teže zapošljivih/ranjivih skupina, ostvaruje 35 bodova za pripadnost svakoj pojedinoj skupini)
 • bodovanje intervjua (razgovora)  bodovima od 0 – 5: motivacija za rad, opće osobine, fleksibilnost u radu, dosadašnje relevantno radno iskustvo, vještina komunikacije  – maksimalno 25 bodova
 • završena edukacija za gerontodomaćice ili njegovateljice -  2 boda

 

Ukoliko dvije ili više kandidatkinja imaju jednak broj bodova za radno mjesto, prednost ima ona koja je starije životne dobi. Ukoliko dvije ili više kandidatkinja imaju isti broj bodova i iste su životne dobi, prednost ima ona kandidatkinja koja se vodi duže vrijeme u evidenciji nezaposlenih osoba u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Godina starosti i vremenski period u evidenciji nezaposlenih osoba u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje utvrđuje se na dan objave poziva.

Kandidatkinje koje ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukle prijavu.

 

 

 

Prijave na natječaj dostavljaju se osobno u pisarnici Grada Vinkovaca ili poštom na adresu:

 

GRAD VINKOVCI

Bana J. Jelačića 1

32 100 Vinkovci

 

uz naznaku : „ Zaželi – Program zapošljavanja žena 3“

 

 

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 02. siječnja 2023.

Obrazac prijave može se dobiti u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, K. Zvonimira 1, soba 7/2 ili na Internet stranici Grada Vinkovaca https://grad-vinkovci.hr/hr


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Odluka o odabiru kandidatkinja biti će objavljena na stranicama Grada Vinkovaca https://grad-vinkovci.hr/hr

 

 

Ukoliko se tijekom trajanja provedbe projekta ukaže potreba za popunjavanjem upražnjenog radnog mjesta, isti će se popuniti kandidatkinjom prijavljenom na ovaj Javni poziv sukladno utvrđenoj rang listi i kriterijima navedenim u ovom Javnom pozivu.

                                     

Obrazac prijave