Objavljeno u Službene obavijesti, 03.06.2022.

Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VINKOVCI

GRADONAČELNIK

KLASA: 610-01/22-01/94

URBROJ: 2196-4-2-22-1

Vinkovci, 03. lipanj 2022.

 

 

Gradonačelnik grada Vinkovaca temeljem članka 6. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“ br. 48/04, 44/09 i 68/13) i članka 5. Odluke o osnivanju kulturnog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 10/13 i 6/14) upućuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

 

I.

Pozivaju se institucije i udruge s područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za članove Kulturnog vijeća s područja kulture i umjetnosti, a koje se osniva za:

- profesionalno kulturno i umjetničko stvaralaštvo,

- kulturni amaterizam,

- tradicijsku kulturu i umjetnost,

- glazbu i scensku umjetnost,

- knjigu i nakladništvo,

- likovne umjetnosti i fotografiju,

- kulturno i umjetničko stvaralaštvo nacionalnih manjina,

- kulturne i umjetničke institucije i manifestacije.

 

II.

Kulturno vijeće se osniva i djeluje radi uključivanja kulturnih djelatnika i umjetnika u predlaganje ciljeva gradske kulturne politike i mjera za njezino provođenje, donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost, a posebice predlaganje programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Vinkovaca.

 

III.

Članovi Kulturnog vijeća biraju se iz reda istaknutih kulturnih djelatnika i umjetnika s područja Grada Vinkovaca koji svojim dosadašnjim radom i iskustvom mogu doprinijeti razvoju gradske kulturne politike.

Vijeće ima predsjednika i šest članova. Pet članova Vijeća biraju se iz reda istaknutih kulturnih djelatnika i umjetnika s područja Grada Vinkovaca, a po jedan član bira se iz upravnog odjela nadležnog za poslove kulture i Gradskog vijeća Grada Vinkovaca.

Predsjednika i članove Vijeća imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na prijedlog Gradonačelnika, a članovi Vijeća imenuju se na četiri godine.

 

IV.

Ovaj Javni poziv objavit će se u Vinkovačkom listu, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca.

 

V.

Pisani i obrazloženi prijedlozi kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca podnose se u roku od 15 dana od objavljivanja ovog Javnog poziva, na adresu:

 

GRAD VINKOVCI

Upravni odjel za kulturu i turizam

Bana Jelačića 1

32 100 Vinkovci

s naznakom: "Prijedlog kandidata za Kulturno vijeće"

 

            Rok za podnošenje prijedloga kandidata ističe dana 18. lipnja 2022. godine.

 

 

 

 

   GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.


Javni poziv.pdf