Objavljeno u Službene obavijesti, 29.12.2022.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova cijepljenja i mikročipiranja pasa na području grada Vinkovaca za 2023. godinu

GRADONAČELNIK 

KLASA: 363-01/22-01/304

URBROJ: 2196-4-2-22-2

Vinkovci, 28. prosinca 2022.  

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnojsamoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)  i članka 57. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca, broj 2/21) objavljuje

 

JAVNI POZIV 

za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova

cijepljenja i mikročipiranja pasa na području grada Vinkovaca za 2023. godinu

 

Grad Vinkovci financirat će vlasnicima pasa troškove cijepljenja protiv bjesnoće, troškove dehelmintizacije i troškove mikročipiranja pasa.

  1. Pravo na financiranje troškova iz točke 1. imaju vlasnici pasa s prebivalištem na području grada Vinkovaca.
  2. Maksimalni iznos financiranja je 250,00 kn (33,18 EUR) s PDV-om po psu od čega se 150,00 kn (19,91 EUR) s PDV-om odnosi na cijepljenje i dehelmintizaciju, 90,00 kn (11,95 EUR) s PDV-om na mikročipiranje i 10,00 kn (1,33 EUR) s PDV-om na izdavanje putovnice za psa.
  3. Financiranje se ne može odobriti samo za cijepljenje pasa.
  4. Na financiranje troškova iz točke 1. nemaju pravo vlasnici koji su uzgajivači pasa koji imaju rješenje o registraciji te su upisani u upisnik uzgoja koji vodi nadležno tijelo te vlasnici lovačkih pasmina pasa i drugih pasmina pasa koji su upisani u evidenciju Hrvatskog kinološkog saveza i pod njihovom kontrolom provode razmnožavanje.
  5. Zahtjev za financiranje podnosi se Gradu Vinkovcima nakon izvršenog cijepljenja i mikročipiranja pasa. Obrazac zahtjeva dostupan je  na mrežnoj stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr ili se može preuzeti u Upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Bana Jelačića 1. Uz zahtjev vlasnici pasa dužni su priložiti:
  • presliku osobne iskaznice,
  • izvornik plaćenog računa koji mora sadržavati: specifikaciju izvršenih usluga, ime i prezime vlasnika i broj ugrađenog mikročipa,
  • presliku putovnice za psa,
  • presliku tekućeg računa vlasnika psa na koji će se izvršiti isplata.
  1. Ovaj Javni poziv je otvoren od 01. siječnja 2023. do iskorištenja sredstava za 2023. godinu, a najkasnije do 31.12.2023. godine.

 

   Napomena: Isplata troškova neće se izvršiti u slučaju nepotpunog zahtjeva. 

   

GRADONAČELNIK: 

Ivan Bosančić, mag. oec.

Zahtjev za financiranje troškova cijepljenja i označavanja pasa.docx