Objavljeno u Službene obavijesti, 01.09.2021.

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade polaznicima prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.

GRADONAČELNIK                                            

KLASA: 602-03/21-01/04

URBROJ: 2188/01-02-21-02

Vinkovci, 30. kolovoza 2021. godine

 

     Na temelju članka III. Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 06/21) Grad Vinkovci objavljuje

 

JAVNI POZIV 

za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade

polaznicima prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.

 

I

        Pozivaju se roditelji/skrbnici učenika prvih razreda srednjih škola na području Grada Vinkovaca da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu u školskoj godini 2021/2022. 

        Pravo na jednokratnu novčanu naknadu može ostvariti svaki učenik/ca koji zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom ima prebivalište u gradu Vinkovci.

        Pravo na jednokratnu novčanu naknadu pod uvjetima iz prethodnog stavka mogu ostvariti učenici prvih razreda srednje škole izvan grada Vinkovaca, a na području Republike Hrvatske.

          Pravo na jednokratnu naknadu ne ostvaruju učenici koji ponavljaju razred.

 

II

          Roditelj/skrbnik učenika/ce  prvog razreda srednje škole podnosi 

  1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade u školskoj godini 2021./2022. (obrazac se može pronaći na stranicama Grada www.vinkovci.hr, podići u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1 ili zatražiti na email adresi drustvene@vinkovci.hr)
  2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika (ne starije od šest mjeseci)
  3. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za učenika/cu (ne starije od šest mjeseci) 
  4. Potvrdu škole o redovitom školovanju učenika/ce s podatkom koji razred pohađa
  5. Potvrdu banke o IBAN broju tekućeg računa ili ispis podataka o IBAN broju tekućeg računa putem internetskog bankarstva (instrukcija za plaćanje) 

            Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dostaviti :

-           osobno: Upravni odjel društvenih djelatnosti, Odsjek za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2

-           poštom na adresu:  Grad Vinkovci, Upravni odjel društvenih djelatnosti, Kralja Zvonimira 1, 32 100 Vinkovci    

-           skenirano na e-mail: drustvene@vinkovci.hr

 

III

      Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom mogu se dostaviti od dana 01. rujna do 08. listopada 2021. godine.

     Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi neće se razmatrati. 

 

IV

      Javni poziv se objavljuje na Internet stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr te se dostavlja srednjoškolskim ustanovama na području Grada Vinkovaca.

 

V

     Za sve upite i dodatne informacije obratiti se na telefon:

     032/ 638 - 466,   032/ 638 - 462  ili email: drustvene@vinkovci.hr.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

 

ZAHTJEV ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE ZA 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠK. GODINI  2021./2022.